Yemeklere ve Çaylara Tat Veren Karanfilin Faydaları Nelerdir?

Home » Dünya Mutfağı » Yemeklere ve Çaylara Tat Veren Karanfilin Faydaları Nelerdir?

karanfilin-yararlari-696x464

Yemeklere tat veren, çaylar? kokusuyla güzelle?tiren karanfilin faydalar? nelerdir, size bugün bu konudan bahsedece?iz.

Dünyan?n en eski baharatlar?ndan bir tanesi olan karanfili bilimsel olarak inceledi?imizde tüm mevsimler boyunca ye?il kalan bir a?açtan elde edilen bir baharat oldu?unu görürüz. Karanfil a?açlar? yakla??k 10-20 metreye kadar uzayabilirler. Karanfil a?ac?n?n çiçek tomurcuklar?ndan elde edilen baharat, odunumsu, siyah renkli ve güzel kokuludur.

Ancak karanfilin insanl?k tarihinde özel bir yeri oldu?unu ?u ?ekilde aç?klayabiliriz: Milattan önce 3. yüzy?lda Çin imparatorlar? ve aristokrasisi, bütün ziyaretçilerine a??z kokular? için karanfil ikram etmeden görü?mezlerdi. Eski Romal?lar’da karanfili baharat olarak kullan?yorlard?. Romal? Plinus’un, “Bir y?l geçmiyor ki, Hindistan, Roma ?mparatorlu?unu 50 milyon sesterce kurutuyor” sözünü ?lk ve Ortaça? Bat? Uygarl?klar?nda karanfilin yüksek fiyat?na kan?t olarak gösterebiliriz. 17. ve 18. yüzy?l ?ngiltere’sinde karanfil, yüksek fiyat? sebebiyle alt?n ile e?de?erdi.

karanfilin-faydalari

Di? a?r?lar?n? yok eder: Di?inizin üzerinde tutarak di? a?r?lar?n?n giderilmesine yard?mc? olabilirsiniz.

Mide bulant?lar?n? sonland?r?r: Karanfil tozunu bal ile kar??t?r?p yerseniz özellikle sabah gerçekle?en mide bulant?lar?n? da gidermi? olursunuz.

A??z kokular?n? ortadan kald?r?r: Yaz?m?zda daha önce de bahsetti?imiz gibi karanfil a??z kokular?n?n da giderilmesine yard?mc? olur. Yo?un aromas? nedeniyle kötü kokular? giderir.

karanfil-nedir

Öksürü?ü keser: Özellikle kendinizi kötü hissetti?inizde ve öksürecek gibi hissetti?inizde karanfili a?z?n?zda tutarak ve hafifçe çi?neyerek öksürü?ünüzü ortadan kald?rabilirsiniz.

?i?kinlik ve ödemi atar: Karanfil çay? içti?inizde ya da çay?n?za karanfil katt???n?zda toksinlerden ar?nd?rma özelli?i nedeniyle ?i?kinlikleri ortadan kald?r?r, ödemi yok eder.

So?uk alg?nl???na iyi gelir: T?pk? öksürük krizlerini gidermesinde oldu?u gibi gribal enfeksiyonlar ve so?uk alg?nl?klar?na kar?? da iyi gelir. ?ki damla karanfil ya?? ile bir tatl? ka???? bal? kar??t?r?p yerseniz daha k?sa sürede iyile?irsiniz.

Kokusuyla sizi rahatlat?r: Sinirli oldu?unuz ya da kendinizi yorgun hissetti?iniz zamanlarda karanfil koklamak sinirlerinizi rahatlataca?? için yorgunluk belirtilerini ortadan kald?r?r.

Cildinizi gençle?tirir: Karanfil ya?? ile haz?rlayaca??n?z kar???mlar cildinizi güçlendirir ve gençle?tirir. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vard?r. O da karanfil ya?? do?rudan yani seyreltilmeden deriye uygulanmamal?d?r. Aksi halde ciltte tahri?e, yanmalara ve alerjilere neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir