Yaşanmış En Düşük ve En Yüksek Sıcaklık Kaç Derecedir?

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » İlginç Bilgiler » Yaşanmış En Düşük ve En Yüksek Sıcaklık Kaç Derecedir?

en-yüsek-ve-dü?ük-s?cakl?k-630x330

?imdiye kadar dünyam?zda tespit edilebilen en dü?ük s?cakl?k güney kutbunda eksi 89.6 derece ile Antarktika Vostok istasyonunda ölçülmü?tür. San?lmas?n ki güney kutbu devaml? kar ya???? ald??? için dünyan?n en so?uk yeridir. Antarktika daima karla kapl? olmas?na ra?men dünyan?n en az ya??? alan çöllerinden daha kurakt?r. So?uk hava çok uzun aral?klarla da olsa dü?en her ya???? dondurup, korudu?u için sürekli kar ve buzlarla örtülüdür.

Ortalama s?cakl?k olarak güney kutbu eksi 49 derece ile kuzey kutbundan 2 derece daha so?uktur. Çünkü güney kutbu deniz seviyesinden daha yüksektir, güne?ten daha az ???k al?r ve güne?in gitti?i zamanlarda bu ?????n getirdi?i ?s?y? süratle kaybeder. Dünyadaki buzlar?n yüzde 90’? güney kutbundad?r, buzlar denizin alt?nda 600 metre derinli?e kadar iner. Ya?am ancak buz parçalar?n?n k?y?lar?nda penguen ve fok sürüleri olarak görülür.

Kuzey kutbu, alt?nda hiçbir kara parças? olmaks?z?n, denizin üstünde yüzen bir buz kütlesidir. Kuzey kutbunda bulabilece?iniz her ta? mutlaka gökta??d?r. Dünyam?zda ölçülebilecek en dü?ük so?ukluk eksi 273 derecedir. Bundan daha dü?ük s?cakl?kta moleküller hareket edemeyece?i için buna ‘mutlak s?f?r’ denilir.

Dünya üzerindeki ortalama s?cakl?k 5-10 derece artsa Grönland ve Antarktika’daki buzullar erir, okyanuslardaki su düzeyi 100 metre artar ve tabii dünya haritas? da önemli bir ?ekilde de?i?irdi. Dünyada bugüne kadar saptanabilen en yüksek s?cakl?k gölgede 58 derece olarak 13 Eylül 1922 tarihinde Libya’da El-Azizia‘da ölçülmü?tür.

Tabii en yüksek s?cakl?k insan? en fazla rahats?z eden s?cakl?k anlam?na gelmez. Burada havadaki nemin, yani rutubetin çok önemli bir rolü vard?r. Göremeyiz ama havan?n içinde su da, daha do?rusu su buhar? da vard?r. Atmosferde bulunan su miktar? toplanabilseydi, dünya yüzeyini 2,5 santimetre kal?nl???nda bir su tabakas? kaplard?.
Ancak havan?n içine alabilece?i su miktar?n?n bir s?n?n vard?r. Bu suya doyma seviyesine gelince hava art?k içine su alamaz. ?nsanlar terleyince ter buharla??p havaya kar??amaz ve art?k terleyemezler, rahatlayamazlar. Çok kuru bir havada 35 derecede terleyebildi?iniz için fazla bir rahats?zl?k duymaya bilirsiniz de, nemli, suya doymu? havada 25 derece bile bunalma hissi verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir