VUNI ÖREN YERİ VE SARAYI

Home » Gezilecek Yerler » VUNI ÖREN YERİ VE SARAYI

Deniz seviyesinden 250 metre yüksekliktekibir tepenin üzerinde kurulu antik bir yerle?im yeridir. Saray?n ilk yap?ld??? devirde do?u özelli?i ta??mas? itibar?yla Pers Egemenli?i Dönemi’nde yap?ld??? anla??lmaktad?r. M.Ö. 449 y?l?nda General Kimon idaresindeki Yunan ordusunun Kition ve Marion’u ele geçirince Vuni ?ehri de Yunan hakimiyetine giri? olur.

M.Ö. 391 y?l?nda Salamis Kral? Evagoras’?n tüm K?br?s’? idaresi alt?na almak istemesiyle Kition, Amathus ve Soli ?ehirleri Evagoras’a kar?? Perslerden yard?m istemek zorunda kal?r. Soli’nin Perslerle ittifak kurmas?yla birlikte kaybolan politik gücünü yeniden kazan?r.Böylece kendini devaml? tehdit eden Vuni ?ehrini M.Ö. 380 y?l?nda yak?p y?kar. O tarihten sonra Vuni bir daha kullan?lmaz. ?ehir, tepeden denize e?ilimli olarak uzanan arazide olu?turulan üç teras üzerine kurulmu?tur.

Birinci Teras (Yukar? Teras):

Tepenin en yüksek yerinde olup üzerinde Athena Mabedi bulunmaktad?r. Avlu (IV) ve ön avlu (III) olan bu mabedin dikdörtgen planl? esas odas?nda (III) heykeller ve sunaklar bulunmaktayd?. Güneydo?udaki odalar?n ise (V-VII) hazineleri korumak amac?yla kullan?ld??? san?lmaktad?r.

?kinci Teras (Orta Teras):

Saray ile saray? çevreleyen dini yap?lar bu terasta bulunmaktad?r. Saray?n 137 odal? oldu?u tahmin edilmektedir. Yap?lan arkeolojik kaz?larda saray?n dört kez yap?sal de?i?ikli?e u?rad?ktan sonra son ?eklini ald??? ortaya ç?km??t?r.

Üçüncü teras (A?a?? Teras):

Denize do?ru uzanan bu terasta, temelleri ta? ve üstü kerpiçten yap?lm?? olan halk?n kulland??? yap?lar bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir