Uçuşların neden olduğu kulak tıkanmaları nasıl önlenir?

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Uçuşların neden olduğu kulak tıkanmaları nasıl önlenir?

ucuslarin_neden_oldugu_kulak_tikanmalari_nasil_onlenir-0

Uçak yolculu?u sebebiyle en s?k kar??la??lan sa?l?k problemi kulakta olu?ur. Bu problemler genellikle basit rahats?zl?klar olmakla nadiren geçici a?r? ve i?itme kayb? görülebilir.

Hava yolculu?u s?ras?nda probleme yol açan orta kulak bölümüdür. Ufak bir hava bo?lu?u oldu?u için, bas?nç de?i?ikliklerinden etkilenir. Geniz ile orta kulak aras?ndaki östaki borusu vas?tas? ile kulak zar?n?n her iki taraf?ndaki hava bas?nc? e?itlenir. ?ayet bir ?ekilde bas?nç fark? olu?ursa kulaklar t?kal? imi? gibi hissedilir. Östaki borusu, pek çok sebepten dolay? t?kanabilir ya da a?z? kapanabilir. Bu durumda, orta kulak bas?nc? e?itlenemez.

Östaki borusu ve onu dö?eyen doku, burun ve genizin devam?d?r. Bu devaml?l?ktan dolay? ço?unlukla burunun t?kal? olmas?, kulaklar?n da t?kal? olmas?na ve böyle hissedilmesine sebep olur. Östaki borusunu t?kanmas?na yol açan en s?k sebep basit so?uk alg?nl???d?r. Sinüs iltihaplar? ve burun alerjileri de (saman nezlesi gibi) s?k sebeplerdendir. Bir di?er t?kanma sebebi de dokularda ?i?li?e yol açan orta kulak iltihaplar?d?r. Yeti?kinlere göre daha dar oldu?u için çocuklar t?kan?kl??a daha yatk?nd?rlar.

Hava yolculu?u neden problem yarat?r
Hava yolculu?u esnas?nda ani bas?nç de?i?iklikleri olur. Bu bas?nç de?i?ikliklerinin e?itlenmesi için östaki borusunun o esnada hemen aç?l?p kapanabilmesi laz?md?r. Bu olay özellikle uçak ini?e geçti?inde görülür. Gerçekte, bas?nç de?i?ikli?ine yol açan her türlü durum problem yarat?r. Ayn? durumla, yüksek binalarda h?zla hareket eden asansörlerin içinde veya suya dalarken kar??la??r?z. Derine dalan dalg?çlara ve pilotlara bu durumla nas?l ba? edecekleri ö?retilir. Siz de kendi metodunuzu ö?renebilirsiniz.

Kulaklar?n?z?n t?kanmas?n? nas?l önlersiniz
Yutma i?lemi östaki borusunu açan kaslar? harekete geçirir. Sak?z çi?nerken veya naneli ?eker yerken daha s?k yutkunursunuz. Bunlar ini?e geçmeden önce yap?labilecek iyi egzersizlerdir. ?ni? s?ras?nda uyumamaya dikkat etmeniz gerekir çünkü uyurken yutkunma i?lemi çok yava?lar.

?ayet yutkunmak ve esnemek etkili de?ilse;

– Burun kanatlar?n?z? elinizle s?k?ca kapat?n?z.

– A??zdan kuvvetli bir soluk al?n?z.

– A?z?n?z ve burnunuz kapal? oldu?u halde bu nefesi yanak ve yutma kaslar?n?z? kullanarak d??ar? üflemeye çal???n?z.

– Böylece bas?nçl? hava östaki borusundan orta kula?a geçebilir. Kula??n?zda bas?nç veya ses hissetti?inizde ba?ard?n?z demektir. ?ni? s?ras?nda bunu birçok kez yapman?z gerekebilir.

– Bebekler bu i?lemi yapamazlar fakat bir ?ey emerlerse rahatlarlar. ?ni? s?ras?nda bebe?inizi emziriniz veya besleyiniz ve uyumalar?na müsaade etmeyiniz.

Hangi tedbirleri almal?s?n?z
– Kulaklar?n?za hava ile bas?nç yaparken karn?n?z? ve gö?sünüzü kullanmay?n?z çünkü bu durumda çok fazla bas?nç olu?ur. Uygun bas?nç sadece yanak ve yutma kaslar?n?z? kullanarak sa?lan?r.

– So?uk alg?nl???n?z, sinüs iltihab?n?z veya alerjiniz varsa en iyisi uçu?u ertelemektir.

– Son günlerde bir kulak müdahalesi geçirmi?seniz, doktorunuzdan uçu? hakk?nda bilgi al?n?z.

Burun aç?c? ilaçlar ve burun spreyleri
– Deneyimli yolcular ini?e geçmeden yakla??k bir saat önce burun aç?c? bir ilaç veya sprey kullan?rlar. Bu ilaçlar kula?a giden dokular? büzerek orta kulak havalanmas?na yard?mc? olurlar. Ayn? sebepten dolay? alerjisi olan ki?iler de alerji ilaçlar?n? uçu? öncesi almal?d?rlar.

– Burun aç?c? ilaçlar?n yüksek tansiyonu, kalp problemi, kalp ritm bozuklu?u, tiroid hastal???, a??r? sinirlili?i olan ki?ilerce kullan?lmadan önce mutlaka bir hekime dan???lmas? gerekmektedir. Ayn? ?ekilde hamile bayanlar da hekimlerine dan??mal?d?rlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir