tuz-ve-baharat

Dünyada en s?k görülen ölüm nedenlerinin ba??nda kalp-damar hastal?klar? geliyor. Ancak bu durum ya?am tarz? de?i?ikli?iyle yüzde 70’lere varan oranda azalt?labiliyor. Bu önlemlerin ba??nda ise tuz tüketimi geliyor. Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yemeklerin tuz yerine baharatlarla lezzetlendirilmesinin önemine de?inerek, baz? baharatlar?n kalp sa?l???na önemli katk?lar sa?lad???n? belirtiyor.
Biberiye: Vücutta bulunan iltihabi reaksiyonlar?n etkisini azaltarak kalp-damar sa?l???na katk?da bulunuyor.
Safran: Antioksidan özelli?iyle damar yap?s?n? koruyor, kolesterolü dü?ürmeye destek oluyor.
Ki?ni?: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendirip, haz?ms?zl??a iyi gelen ki?ni?, hipertansiyon kontrolüne katk?da bulunuyor.
Zencefil: Damar duvarlar? üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolayla?t?r?yor.
Sumak: Kan ?ekeri seviyesinin dü?mesine yard?mc? oluyor.
Karabiber: Bu baharat ya? hücrelerinin y?k?m?n? art?rarak, kilo vermeyi kolayla?t?r?yor.
Zerde: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendiren zerde damar duvarlar?n? koruyarak, yüksek tansiyon kontrolüne de yard?mc? oluyor.
*Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre, her y?l dünyada yakla??k 2,7 milyon ki?i yeterli miktarda sebze ve meyve yememeye ba?l? olarak hayat?n? kaybediyor.

*Do?an?n bize sundu?u nimetler vücudumuzun hem içten hem de d??tan güzelle?mesine yard?mc? oluyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. ?lhan Serdaro?lu, güzel bir cilt için besinlerden faydalan?lmas? gerekti?ini belirterek, ?unlar? söylüyor: “K?rm?z? biber, içindeki karoten ile cilde giden kan miktar?n? art?r?yor ve k?r???kl?klar? yok ediyor. Omega-3 ya? asitlerinden zengin somon, saçl? derinin nemlenmesini sa?layarak k?r?lmalar? önlüyor. Tropikal bir meyve olan papaya hem cildi güne? ???nlar?n?n zararlar?ndan koruyor hem de anti-enflamatuvar özellikleriyle akne olu?umunu engelliyor.”

tuz-ve-baharat-1

*Karaci?er dostu enginar, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri içeriyor. Karaci?eri koruyup, bu organ? ilgilendiren hastal?klar?n daha çabuk iyile?mesini sa?layan enginar ayr?ca böbrek ve ba??rsaklar?n düzenli çal??mas?na da yard?mc? oluyor. Sindirimi kolayla?t?r?p, idrar söktürücü özelli?i olan bu sebze, kandaki ?eker oran?n? ayarl?yor, kolesterolü dü?ürüyor. Bedensel ve zihinsel yorgunlu?u gidermeye yard?mc? olan enginar, hücrelerin y?pranmas?n? engelleyerek ya?lanman?n etkilerini azalt?yor. Ayr?ca ate? dü?ürücü ve i?tah aç?c? özellikleri de bulunuyor. Çi? enginar?n 100 gram? yaln?zca 47 kalori. Üç gram protein, 11 gram karbonhidrat ve 94 mg sodyum içeriyor. Öte yandan günlük C vitamini ihtiyac?n?n yüzde 20’sini, proteinin yüzde 7’sini, B6 vitamininin yüzde 6’s?n?, lif ihtiyac?n?n da yüzde 22’sini kar??l?yor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir