Tüm Zamanların En Popüler 4 Diyet Efsanesi

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Tüm Zamanların En Popüler 4 Diyet Efsanesi

Hepimiz, do?ru yeme ve formda kalma konusuna gelince birkaç s?k? kural biliyoruz: Bol bol meyve ve sebze yemek, k?rm?z? et, fast food ve gazl? içecek tüketimini kesmek, düzenli egzersiz yapmak… Ancak, ‘do?ru’ oldu?una inand???n?z birçok bilginin asl?nda yanl?? oldu?unu ö?rendi?inizde çok ?a??racaks?n?z…

D?YET EFSANELER? L?STES?N?N ?LK 4’Ü:

Diyet efsanesi 1: Ya? tüketmek kilo alman?za neden olur

Ad? üstünde, ya?, size ya? olarak geri döner de?il mi? Hay?r, bu do?ru de?il. Az miktarda ya? tüketmek asl?nda doygunluk (veya tokluk) sinyallerini harekete geçirerek daha çabuk tok hissetmenize yard?m eder ve böylece daha az yemenize neden olur. Ayr?ca, do?ru ya?lar? tüketmek sa?l?kl? vitaminlerin emilimine yard?mc? olur. Kanola ya?? ve aspir ya?? gibi s?v? ya?larda bulunan çoklu doymam?? ya?lara yönelin. Doymu? ya?lar?n aksine, kötü kolesterolü yükseltmez ve hatta kalp krizi riskini bile azaltabilirler. Ayr?ca bal?k, deniz ürünleri, su yosunlar?, keten tohumu ve/veya ceviz ve hem tekli doymam?? ya? hem de omega-3 ya? asitleri içeren zeytinya?? gibi omega-3 kayna?? ya?lar sa?l?kl? seçimlerdir.

Diyet efsanesi 2: Aç karna egzersiz yaparak daha h?zl? ya? yakars?n?z

Egzersiz yapmadan önce hiçbir ?ey yememek hem bir i?e yaramaz hem de zararl? olabilir. Bu y?l yay?mlanan bir rapor, vücudunuzun egzersizden önce veya sonra yemi? olman?z? dikkate almaks?z?n hemen hemen ayn? miktarda kalori yakt???n? ama aç karna egzersiz yapt???n?zda kas kaybetmeye yatk?n oldu?unuzu gösterdi. Ayr?ca, bo? mideyle egzersiz yapt???n?zda egzersizin etkisi ve toplam yak?lan kalori azal?r. Karn?n?z aç olmad???nda yap?lan egzersizde ise kas yerine ya? yakars?n?z ve bu da size hem daha çok enerji kalmas?na hem de daha çok kalori yakman?za neden olur. Egzersiz yapmadan 30 dakika önce, tercihen yo?urt veya protein kar???m? tüketerek vücudunuzun besin ö?elerini egzersiziniz için haz?r hale getirmesini sa?layabilirsiniz.

Diyet efsanesi 3: Kilo vermek kad?nlar için daha zordur

?lk ba?ta, erkekler kad?nlardan daha h?zl? kilo veriyor gibi görünebilir ama uzun vadede durum dengelenir. Erkekler daha fazla kas kütlesine sahiptir ve daha az hormonal de?i?ime u?rarlar. Bu da, ilk birkaç kiloyu vermeyi kolayla?t?r?r. Ancak, ara?t?rmalara göre zaman içinde kilo verme, sa?l?kl? bir diyet ve egzersiz rutinine sad?k kald?kça kad?n erkek aras?nda e?itlenir. Unutmay?n ki sa?l?kl? sonuçlar bir hafta veya bir ay içinde de?il, bir araya gelerek, y?llar içinde kendini gösterir.

Diyet efsanesi 4: Bütün kaloriler e?ittir

Her kalori otomatik olarak e?it de?ildir. Baz? kaloriler daha h?zl? doyman?za neden olur ve böylece i?tah?n?z birden gider. Di?er kaloriler daha az doyurucudur ve i?tah?n?z devam eder. ?lk türdeki kalorileri almak istiyorsan?z tereya?? ve ya?l? etlerde bulunan az doyurucu doymu? ya?lar?, avokado ve kuruyemi?lerde bulunan doyurucu çoklu doymam?? ya?larla de?i?tirin. ?stenmeyen kilolardan uzak durarak istedi?iniz zengin ve lezzetli tatlar? bulacaks?n?z.

Sa?l?kl? diyeti bozan ?eyler

Cam kaseler diyet bozucudur! ‘International Journal of Obesity’deki bir ara?t?rma kad?nlar?n saydam kaplardan yemek yeme oran?n?n yüzde 71 daha fazla oldu?unu çünkü ?effaf kaplardaki yemeklerin onlar? daha çok cezbetti?ini bildirdi. Cam servisler yerine seramik servis kaplar?n? tercih edin ve servis kab?n? masadan kald?r?n. Bir di?er diyet bozucu ise lo? ???klard?r. Lo? ???kta yeme?inizle daha fazla oyalan?rs?n?z ve bu da daha fazla yemenize yol açabilir.

Uyku öncesi 1 saatlik geri say?m

Uyumadan önce yapt???n?z ?eylerin kaliteli bir uyku uyuman?zda en önemli faktörlerden biri oldu?unu biliyor muydunuz? Bu 4 ipucu sayesinde kabus gibi uykusuz gecelerinizi derin ve kaliteli uyudu?unuz gecelere dönü?türebilirsiniz.

Yorgunluk çay? 21.00

Bu çay?n iki ana malzemesi papatya ve s?v? melatonin. Papatya, hafif sakinle?tirir ve uykunuzu getirir. S?v? melatonin kalp at?m h?z?n? ve kan bas?nc?n? dü?ürmeye yard?mc? olur, ba????kl?k fonksiyonunu art?r?r ve vücudun stres tepkisini durdurur. Uyumadan önce çay?n?za 18 damla (yakla??k 5 mg) melatonin damlat?n.

Lavanta buhar? 21.15

Lavantan?n endi?e durumunu azaltt??? kan?tlanm??t?r. Bir kaseyi 2 fincan kaynar suyla doldurun ve 10 damla lavanta ya?? damlat?n. Yüzünüzü kaseye do?ru getirin ve buhar?n içerde kalmas?n? sa?lamak için ba??n?z? bir havluyla örtün. 1 dakika boyunca derin nefes al?n. Ayn?s?n? küvette de deneyebilirsiniz.

Is?y? dü?ürün

21.30 Uyku için ideal oda s?cakl??? 18-20 derecedir. Yatak odas?n? serin tutmak normal vücut ?s?s?n? dü?ürür ve uykunuzu getirir. Yumurta ?eklinde olan dijital termometre, uyku s?cakl???n?z?n en ideal derecede kalmas?na yard?mc? olan bir alettir. Oda ideal s?cakl??a geldi?inde yumurta sar? rengini al?yor. K?rm?z? renk, oda s?cakl???n?n dü?ürülmesi gerekti?ini gösteriyor. Vücut ?s?s?n? dü?ürmek beyin aktiviteleri de dahil bütün metabolik fonksiyonlar?n yava?lamas?na yard?mc? olur ve derin uykuya geçi?i h?zland?r?r.

Esneyin

21.45 Gece egzersiz yapmak iyi bir uyku uyuman?za engel oluyor olabilir. Derin nefes alarak esneme hareketleri yapmak kalp at?? h?z?n?z?n birden yükselmesini önleyerek rahatlaman?za yard?mc? olabilir. Bunu yapmak ayn? zamanda kaslar? gev?etir ve uykudan önce kan dola??m?n? art?r?r. Bu esneme hareketini 2 dakika boyunca yapmay? deneyin: Ayaklar?n?z? yatak ba??n?zdan veya duvardan yakla??k 15 cm uzakl?ktan duvara do?ru gergin bir ?ekilde uzat?n. Kollar?n?z? iki yana do?ru açarak yava?ça nefes al?n. Bacaklar?n?zda hafif bir esneme hissedeceksiniz. Bacaklar?n?z? yukar? kald?rmak kaslar?n gev?emesine ve sabahlar? olu?an bacak kramplar?n?n önlenmesine yard?mc? olur. Bu hareketleri bitirdi?inizde 10 dakika içinde derin bir uyku için yata??n?za gidin.

Viagran?n baz? alternatifleri

Cinsel i?lev bozuklu?u için reçetelendirilen ilaçlar?n ba??nda viagra gelir. Ancak, hem erkek hem de kad?nlar?n libidolar?n? art?rabilecek do?al alternatiflerin de var oldu?unu biliyor muydunuz?

Asya ginsengi: Bunu kore ginsengli tavuk çorban?za ilave edin. Asya ginsengi azot oksit sal?n?m?n? sa?lar. Azot oksidi penisi besleyen kan damarlar?n?n aç?lmas?nda önemli bir rol oynayan k?sa ömürlü bir gazd?r ve o anl?k içinizdeki dürtüleri hareketlendirir.

Ashwaganda bitkisi: Biber ailesine dahil olan bu bitki rahatlamaya yard?mc? olur. Rahatlaman?za yard?mc? olmas?n?n nedenlerinden biri de libidonun artmas?nda önemli oldu?unu bildi?imiz beynimizdeki kimyasal sistemi harekete geçirmesidir.

Radiola: Radiola, Ruslar taraf?ndan sadece libidolar?n? de?il ayn? zamanda zindeliklerini art?rmak için kullan?l?r ve dopamin ile seratonin hormonlar?n? do?ru miktarlarda azaltarak zindelik için gereken kimyasallar?n kayb?n? yava?lat?r. Votkaya pembe rengini verir. ?çece?iniz votkaya az miktarda radiola koyun, bu içki sizi mutlu edebilir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir