Be?parmak Da?lar?n?n en yüksek noktas?na kadar t?rman?p da??n zirvesinde kalan tank hakk?nda söylenenlerin bir sava? efsanesi oldu?u dü?ünülür. Ancak bu gerçek bir hikayedir. Sava?tan kalma bu tank, dünya sava? tarihinde ibret dolu bir ?ekilde hala seyredilmektedir.

Tankta bulunan askerler Tank Üste?men Mahmut ?ANLITÜRK, Tank Onba?? Gürler ERDA?, Tank Er Abdülkadir KURT, Tank Er Recep DO?ANY???T’tir.

Birlik komutan?, tank? kullanan askere buraya nas?l ç?kard???n? sordu?unda asker; “gözlerinin önünde yolun dümdüz oldu?unu, Rumlar?n kaçt???n?” söylemi?tir. Komutan askere tank? a?a?? indirmesini söyledi?inde asker; “yolu görmeden nas?l indireyim komutan?m” demi?tir. Bu dilden dile dola?an bir destand?r.

20 Temmuz 1974’de K?br?s Bar?? Harekat? ile bir çok ?ehit vererek K.K.T.C. göklerinde anavatan ve yavruvatan bayraklar?n? destan yazarak dalgaland?rd?k. Bugün an?tta “BU TANK TÜRK’E HAS ATILGANLIK VE CÜRETKARLI?IN ANITLANMI? B?R ÖRNE?? VE S?MGES?D?R” cümlesi yaz?l?d?r.

29 Eylül 1979 tarihinde tank komutan? Tank Üste?men Mahmut ?anl?türk taraf?ndan verilen bilgiye göre:
02 A?ustos 1974 günü Lapta muharebelerinde, dü?man? vurmak için görevlendirilmi? Özel Görev Kuvvetine ait tank, St. Hilarion civar?nda dar bir yolu izleyerek, karanl?kta buraya kadar ç?km??, yolda may?na bas?nca tahribat görmü?tür. Arkadan gelen di?er tank taraf?ndan ?u an bulundu?u yere kadar itilmi?tir.

Not: Bu bilgiler 02 A?ustos 1974 tarihinde Piyade Üste?men rütbesi ile Tak?m Komutanl??? yapan ve çat??maya kat?lan, 2004-2006 y?llar?nda KTBK Komutanl??? yapm?? Korgeneral Say?n Hasan MEM??O?LU taraf?ndan bildirilmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir