St. HİLARİON KALESİ

Home » Gezilecek Yerler » St. HİLARİON KALESİ

Kale bugünkü ismini Kudüs’ün Araplar taraf?ndan zapt?ndan sonra K?br?s’a göç eden ve ömrünün son y?llar?n? burada ibadetle geçiren bir azizden alm??t?r. Daha sonradan, 10. yüzy?lda buraya bir kilise ve manast?r?n yap?ld??? gözlenmektedir. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte olan St. Hilarion Kalesi, ikiz bir burun üzerine in?a edilmi?tir. Kalenin kesin yap?m tarihi bilinmemekle birlikte M.S. 10. yüzy?lda kuzeyden gelen Arap ak?nlar?na kar?? adan?n savunmas? ve kontrol edilmesi için kullan?lmak üzere in?a edildi?i san?lmaktad?r. Bununla birlikte ayn? gaye ile in?a edilen Bufavento, Kantara ve Girne Kaleleri ile ça?da? (ayn? zamanda) oldu?u tahmin edilmektedir. Kalenin Bizans yap?s? oldu?u ve ?ngiliz Kral? Arslan Yürekli Richard’?n 1191 y?l?nda aday? i?gal etti?inde var oldu?una dair bilgiler günümüze kadar gelmi?tir. Buna ra?men tarihi kaynaklar kaleden ilk olarak 1128 y?l?nda ?mparator II. Frederik’in K?br?s’a hükmetmek istemesi üzerine bahsetmektedir.
Kalenin etraf?n? çeviren daire ?eklinde 500 metre uzunlu?unda duvarlar ve 9 burç in?a etmi?lerdi. Kale, her birinin kendi sarn?c? (su deposu) ve erzak depolar? olan üç ana bölümden olu?maktad?r. Bunlardan birincisi en alçakta kurulmu? olan A?a?? Kale, atlarla askerler için yap?lm??t?r. Ana giri?i koruyan duvarlarla çevrili bir savunma yeri ile ba?lamaktayd?. Orta Kale’de manast?r alan? ve Aziz’in yeri bulunmaktad?r. Yukar? Kale’de ise saray odalar?, kral saray? ve mutfak bulunmaktad?r. 1489’da aday? ele geçiren Venedikliler, kaleyi savunacak bir güce sahip olmad?klar?ndan kalenin Osmanl?’lar?n eline geçmesini engellemek için kaleyi tahrip etmi?lerdi. Bu olaydan sonra kale 1964 y?l?na kadar askeri amaçlar için kullan?lmam??t?. 1964’teki Rum sald?r?lar? üzerine, kalenin stratejik konumunu de?erlendiren Türk Mücahitleri kaleye yerle?erek tekrar savunmaya geçtiler. 1964 nisan?nda kaleye taarruz eden Rumlar bir avuç Mücahit taraf?ndan geri püskürtülmü?tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir