SİNAN PAŞA CAMİİ(St. Peter ve St. Paul Kilisesi)

Home » Gezilecek Yerler » SİNAN PAŞA CAMİİ(St. Peter ve St. Paul Kilisesi)

Suriye’den gelip Gazima?usa’ya yerle?en tüccar, Simone Nostrano’n?n yapt??? ba??? paras?na 1360 y?l?nda kurulmu?. Ba????n miktar? sadece tek ticari i?leminden elde edilen gelirden sa?lanm??. Simone Nostrano taraf?ndan yapt?r?ld???na dair, duvar?nda bir yaz? bulunmaktad?r. Buna ra?men Simon adl? bir Nestoryen Hristiyan?n yapt?rd??? bilindi?inden yaz?yla ilgili yanl?? bir bilginin oldu?u söz konusu oldu?u san?lmakta.

Osmanl?n?n, Gazima?usa fethindeki (1570 – 1571) bombard?man?na ra?men bina, sa?lam yap?s? ile ayakta kalmay? ba?arm??. Kuzey giri?i e?siz bir ta? i?çili?ine sahiptir. Bu giri?in ba?ka bir yerden getirildi?i san?lmakta. Genel iç görünümü sade olup, tavan? düz sütunlara oturtulmu?. Ada, Osmanl? ?mparatorlu?u taraf?ndan ele geçirildikten sonra, bina Camii olarak kullan?lmaya ba?lam??.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir