Sesinizden memnun değil misiniz

Home » Dünya Mutfağı » Sesinizden memnun değil misiniz

sesinizden-memnun-degil-misiniz

??iniz gere?i topluluklar kar??s?nda konu?uyorsunuz ancak sesinizin etkili olmad???n? dü?ünüyorsunuz. Sesini ince bulanlar için bu durumun çaresi var. Minik bir ameliyatla sesinizi kal?nla?t?rmak mümkün. ?imdiye kadar birçok ses kal?nla?t?rma ameliyat? yapan Üsküdar Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Kür?at Yelken’e göre bu ameliyatlar hem ki?ilerin kendilerine olan güvenini art?r?yor hem de etkili ve ikna edici bir alg? olu?turuyor.

Son y?llarda sesinden rahats?z oldu?u için ses kal?nla?t?rma ameliyat? geçirenlerin say?s?nda art?? var. Mesle?ini yaparken topluluklar kar??s?nda konu?an avukatlar, hakimler, doktorlar, i?adamlar? veya terfi alan orta ya? erkekler ses kal?nla?t?rma ameliyatlar?na büyük ilgi gösteriyor.

?imdiye kadar birçok ki?iye ses kal?nla?t?rma ameliyat? yapan Doç. Dr. Kür?at Yelken, bu ilginin nedenlerini ?öyle aç?klad?:

“Burada iki durum söz konusu. Birincisi, sesin kal?nla?mas? bireyin kendi alg?s?n? de?i?tiriyor. Birçok hasta, ses kal?nla?t?rma ameliyat?ndan sonra kendine olan güvenin artt???ndan, hem sosyal ya?am?nda hem de i? ya?am?nda ba?ar?s?n?n artt???ndan söz ediyor. ?kinci durum ise kal?n ve tok bir ses toplumda otorite alg?s?yla paralel seyrediyor. Bir doktor ya da avukat için ince c?l?z bir ses, temsil etti?i yönetici pozisyonuyla ba?da?t?r?lm?yor ancak kal?n davudi bir ses ikna edici ve kitleleri pe?inden sürükleyen lider ça?r???m? uyand?r?yor. Y?llarca ince sesinden rahats?z olmayan bir subay, binba?? rütbesine terfi olaca?? zaman bu ameliyat? olmu?tu.”

Sese istenen kal?nl?k verilebiliyor
Doç. Dr. Yelken, ses kal?nla?t?rma ameliyatlar?n?n yakla??k 45 dakika sürdü?ünü belirterek, operasyona ili?kin ?u aç?klamalarda bulundu: “Ses kal?nla?t?rma ameliyat?n? bir müzik enstrüman?n?n akoru gibi dü?ünebilirsiniz. Akor s?ras?nda enstrüman?n?n sesini istedi?imiz kadar kal?nla?t?rabiliriz. Ses kal?nla?t?rma ameliyat? da ayn? ?ekildedir, sese istenen kal?nl?k veya incelik verilebilir. Ameliyat lokal anestezi alt?nda boyunda küçük bir kesiden yap?l?r ve yakla??k 45 dakika sürer. Ameliyat s?ras?nda hasta ile konu?ularak uygun ses frekans? ayarlan?r, bu uygunluk karar? hem hastan?n iste?ine hem de ameliyat? yapan cerrahi ekibin de?erlendirmesine göre verilir.”

Herkesin sesi parmak izi gibi farkl?
Doç. Dr. Kür?at Yelken, ameliyat olanlar?n genellikle tok sese sahip ünlü oyuncular?n sesi gibi bir ses istedi?ini, ancak t?pk? parmak izi gibi her ki?inin sesinin farkl? oldu?unu vurgulad?. Doç. Dr. Yelken, “Birebir ayn? sesi yapmak mümkün de?il. Burada önemli bir nokta da ses tonunu ki?inin fiziksel özelliklerine ve ya??na göre ayarlamakt?r. Mesela k?sa boylu birisine çok kal?n bir ses uymayacakt?r” diye konu?tu.

Sa?l?kl? bir ses için öneriler
“De?erini kaybedince anlad???m?z sa?l???m?z gibi sesimiz de ancak kaybedince de?erini anlayaca??m?z bir hazinedir” diyen Doç. Dr. Kür?at Yelken, sa?l?kl? bir ses için önerilerde bulundu:

– Ses sa?l??? için uygun ton ve ?iddette konu?mak, bol su içmek ve düzenli uyku çok önemli. S?k ve ?iddetli bo?az temizleme, s?k ve ?iddetli öksürük ses tellerini tahri? edece?inden bu davran??lardan kaç?n?n.

– Ses tellerinin nemli tutulmas? ve tahri? edici maddelerden uzak durulmas? önemlidir. Günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz s?v? tüketin. Kafein, tein (çay, kahve, kola), alkol, süt ürünleri hücre içindeki suyu kuruttu?undan ve balgam art???na sebep oldu?undan ses tellerinde hasar olu?mas?na sebep olur.

– Yüksek sesle konu?mak ses tellerini tahri? edece?inden a??r? ?iddette konu?may?n, ba??rmay?n, ç??l?k atmay?n.

– Sesinizi uza?a göndermek yerine siz oraya gidin.

– Kuru, tozlu, dumanl?, klimal? ve gürültülü yerlerde konu?may?n.

– Sigara ses tellerini tahri? etti?inden sigara içmeyin.

– Reflünüz varsa tedavi olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir