Şeker tüketimini önlemenin 8 yolu

Home » Dünya Mutfağı » Şeker tüketimini önlemenin 8 yolu

seker-cocuk

Sa?l?kl? ve yeterli beslenme anne karn?ndan ya?l?l??a kadar her dönemde oldukça önemlidir. Çocuklar?n yeti?kinlik döneminde sa?l?kl? beslenme al??kanl?klar?n?n olu?mas? ve ortaya ç?kabilecek kronik hastal?klar?n önlenmesi için ilk temeller aile deste?i ile at?l?r. Çocuklar bebeklik dönemlerinden sonra anneden ba??ms?zla?maya ba?lar. Özellikle ?eker tüketimiyle ilgili bilinç yaratmak bu dönemde çok önemlidir.

Günlük tüketim 5 küp ?ekeri geçmemeli
Çocuklar ben duygusunun geli?ti?i dönemde kendi besin seçimlerini yapmaya ba?lar, okul dönemlerinde çocuklar?n beslenme davran??lar? aile kontrolünden uzakla??r. Bu dönemde genellikle ön planda sa?l?kl? besinler yer almaz ve çocuklar arkada?lar?n? rol model al?r. Bireylerin tatl?ya olan duyarl?l?klar? do?u?tand?r, bu nedenle özellikle küçük ya?larda ?ekerli besinlerin tüketimi daha fazla olur. ?ekerin olas? zararlar?ndan korunmak için bebe?i tatl?yla geç tan??t?rmakta fayda vard?r. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün önerisine göre ?ekerden gelen enerji günlük al?nan enerjinin yüzde 10’unu ve çocuklarda ?eker tüketimi günlük 5 küp ?ekeri geçmemelidir. Yap?lan bir ara?t?rmada çocuklar?n 4 ya??ndan 10 ya??na kadar olan süreçte toplamda 5500 adet küp ?eker tüketti?i görülmü?tür.

?eker tüketimini önlemenin yollar?
– Etiket okumay? al??kanl?k haline getirin ve çocuklar?n?za a??lay?n. Besin etiketlerinde yer alan fruktoz ?urubu, m?s?r ?urubu, dekstroz, kahverengi ?eker gibi ifadelerin asl?nda birer ?eker oldu?unu unutmay?n.

– Haz?r meyve suyu, gazl? içecekler, ?ekerli-aromal? shakeler yerine su, ev yap?m? so?uk meyve çay?, ayran tercih edin. Su tüketimini art?rmak için limon, elma dilimi, nane yapra?? içeren sular? tercih edebilirsiniz.

– Günlük 1 barda?? geçmeden taze s?k?lm?? meyve sular? veya ?ekersiz kompostolar tüketilebilir. Katk? maddesi olmadan haz?rlanm?? olan taze s?k?lm?? meyve sular? hem çocuklar?n vitamin-mineral tüketimini art?r?r hem de vücut için gerekli olan ?eker meyvelerde bulunan fruktozdan (meyve ?ekeri) kar??lan?r.

– ?eker ve ?ekerli besinler ödül olarak tercih edilmemelidir. Çocuklara besinler kesinlikle ödül olarak verilmemelidir. Bu durum sa?l?kl? beslenme davran??? kazanamamalar?n?n en büyük nedenlerinden biridir. Çocuklara ödül mekanizmas? olarak sunulan ?eker ve çikolata zamanla çocuklar?n beyninde yararl? besin alg?s?na dönü?ür.

– Çocuklar?n rol model ald??? ki?iler ?eker tüketimine dikkat etmelidir. Çocuklar 1 ya??ndan itibaren anne ve babalar?n? rol model ald?klar?ndan ebeveynlerin yemek yeme davran??lar? direkt çocuklara yans?r. Bu nedenle anne ve babalar tüm yeme davran??lar?na dikkat etmelidir. Evde ?eker yerine yenebilecek kuru meyve, meyveli toplar gibi sa?l?kl? alternatifler bulundurulmal?d?r.

– Gün içerisinde ?eker tüketimini azaltman?n bir yolu da protein içeren kahvalt?lard?r. ?yi bir kahvalt? vücudun açl?k mekanizmas?n? dengeler ve tatl? krizlerini önler. Bu yüzden yumurta, peynir, ceviz/zeytin, tam tah?ll? ekmek, mevsim sebzelerinin bulundu?u dengeli bir kahvalt? iyi bir seçenek olacakt?r.

– Beslenme eksiklikleri ?eker iste?ini artt?r?r, bu nedenle eksiklik görüldü?ünde vitamin, mineral, omega-3 ya? asidi deste?i mutlaka al?nmal?d?r.

– Çocuklar?n ?eker tüketimini azaltmak için evde kolay ve e?lenceli at??t?rmal?klar haz?rlayabilirsiniz. Besleyici bir de?eri olmayan kek, kurabiye ve pastalar yerine kuru meyveler, f?nd?k, ceviz, badem veya yulaf unu, tam bu?day unu içeren sa?l?kl? tatl?lar tercih edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir