SALAMİS HARABELERİ

Home » Gezilecek Yerler » SALAMİS HARABELERİ

Antik Salamis kentinin Truva sava??ndan dönen Teucer taraf?ndan in?a edildi?ine inan?lmaktad?r. Roma ?mparatorlu?u döneminde imparatorlu?un do?usundaki en büyük ticaret merkezi olarak Salamis bilinmektedir. Milattan sonra 4. Yüzy?lda bir deprem Salamis’i tamam?yla y?km??t?r. Bundan sonra ?mparator Costantin taraf?ndan yeniden in?a edilmi? ve Costantia ad?n? alm??t?r. 648 y?l?nda kent Arap istilac?lar taraf?ndan bir kez daha harap edilmi? ve o tarihten sonra onar?m görmemi?tir. K?br?s adas?n?n en güzel kumlu plajlar?ndan birinin yan?nda bulunan Salamis antik kenti k?smen ormanl?k bir alan içerisinde yer almaktad?r. K?br?s’taki en büyük amfi tiyatro olan kentteki tiyatro, spor alan?, hamamlar ve pazar alan? ziyaret edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir