SAİNT BARNABAS MANASTIRI,İKON VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » SAİNT BARNABAS MANASTIRI,İKON VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

Ba??ms?z Ortodoks Kilisesi’nin kurucular?ndan olan Aziz Barnabas’?n ad?na yap?lan Salamis Nekropol alan?ndaki Aziz Barnabas Manast?r? ile Kilisesi, K?br?s’taki en önemli dini yap?lardan biridir. Dini kaynaklar ile antik yazarlar?n aktard?klar?na dayan?larak, Aziz Barnabas’?n Salamis’te do?du?u biliniyor. Suriye’deki Levi sülalesinden gelen bir Yahudi ailesinden dünya’ya gelmi?.

Dini e?itimini Kudüs’te sürdürdü?ü s?rada ?sa Peygamber’in mucizelerini Bethesda’da görme olana??n? buldu?u, H?ristiyanl??? kabul etti?i M.S. 33 y?l?nda ailesinden kendine miras kalan Salamis’teki arazilerini fakirlere da??tt???n? ve kendisi için ay?rd??? bir arazinin sat???ndan elde etti?i paray? Kudüs’teki azizlere ba???lad??? bilgileri edinilmektedir.

M.S. 45 y?l?nda H?ristiyanl??? yaymak için Tarsuslu Aziz Paul (Apostolos Pavlos) ve John Mark ile çal??maya ba?lar. Ancak K?br?s’a ikinci geli?ine rastlayan M.S. 75 y?l?nda yakalanarak Salamis’teki Sinagog yan?ndaki karanl?k bir hücreye hapsedilir. Ayn? gece Salamis’li Suriye Yahudileri taraf?ndan önce ta?lan?r, sonra da büyük oca??n içindeki odunlar?n üzerine at?larak yak?l?r. Kal?nt?lar? ise taraftarlar?n?n eline geçmemesi için denize at?lmak üzere keten bir kuma?a sar?l?r.

Bu olay? uzaktan izleyen taraftarlar?, karanl?ktan da yararlanarak, cesedini gizlice al?rlar ve bir sanduka içerisinde Salamis’in bat?s?ndaki bir harup a?ac?n?n alt?nda bulunan bir antik mezara ta??rlar. Gö?sünün üzerine de beraberinde ta??d??? ve kendi yazd??? Aziz Mathews ?ncili’nin kopyas?n? da koyduktan sonra mezar? kapat?rlar.

K?br?s’taki Ortodoks Kilisesi’nin Antakya Patrikli?inden ayr?l?p ba??ms?zl??a kavu?mas?, Aziz Barnabas Kilisesi giri?inin sa? taraf?ndaki ni? içerisindeki yap?lan dört freskte konu edilmi?tir. Birinci freskte, Aziz Barnabas’?n M.S. 478 y?l?nda K?br?s Piskoposu Anthemios’un rüyas?na girip ona cesedinin bulundu?u yeri bildirmesi sahnesi..

?kinci freskte, Barnabas’?n kal?nt?lar? ile gö?sündeki Aziz Matthews ?ncili’nin bulunmas? sahnesi. Üçüncü freskte, mezarda bulunan incilin Anthemios ile beraberindeki üç papaz taraf?ndan ?stanbul’da Aziz Stephen Kilisesi avlusunda Bizans ?mparatoru Zeno’ya hediye olarak vermesi sahnesi. Ve dördüncü sahnede ise ?mparator Zeno’nun Anthemios’a verdi?i ?mparatorluk imtiyazlar? sahnesi yer almaktad?r.

Bu imtiyazlarla K?br?s Piskoposu da Bizans ?mparatoru gibi k?rm?z? mürekkeple imza atmaya, kilise festivallerinde ?mparatorlar gibi mor renkli pelerin giymeye ve üzerine küre ile haç bulunan alt?n ve gümü?ten yap?lm?? ?mparatorluk asas? ta??maya hak kazanm?? oluyordu.

?mparator Zeno (M.S. 474 – 491) K?br?s Ortodoks Kilisesi’ne ba??ms?zl???n? vermesinin yan? s?ra, Barnabas’?n cesedinin bulundu?u yere görkemli bir manast?r yapmas? için para yard?m?nda da bulunmu?tur. Ancak buraya yap?lan kilise ve manast?r M.S. VII. yüzy?lda ba?layan Arap Ak?nlar? s?ras?nda yak?l?p y?k?lm??t?r. Bu kiliseden günümüze sadece ?imdiki kilisenin üç apsite ait temel izleri, ta? dö?emeli bir yola ait kal?nt?lar ve birkaç mermer sütun gelebilmi?tir.

Manast?r bugünkü ?eklini 1756 y?l?nda Ba?piskopos Philotheos Dönemi’nde alm??t?r. Kilisenin çan kulesi ise burada görevli olan üç karde? papaz?n mal? katk?lar?yla 1958 y?l?nda in?a edilmi?tir.
A?ustos 1991 tarihinde manast?rda ba?lat?lan yeni düzenlemelerle manast?r odalar? Arkeoloji Müzesi’ne dönü?türülürken, kilise de ?kon Müzesi’ne dönü?türülür. Böylece 29 May?s 1992 tarihinde ‘’St. Barnabas ?kon ve Arkeoloji Müzesi’’ ad?yla ziyarete aç?lm?? olur.

Kilisede, bu kiliseye de ait ikonlar?n yan? s?ra, Gazima?usa kazas?na ba?l? köy kiliselerinden derlenen ikonlar da sergilenmektedir. Manast?r odalar?nda ise, Neolitik Devir’den ba?layarak Bizans döneminin sonuna kadar tarihlenen arkeolojik eski eserler kronolojik s?rayla sergilenmi? durumdad?r. Aziz Barnabas’?n cesedinin bulundu?u yer alt?ndaki antik mezar?n üzerine in?a edilen küçük kilise, manast?r?n yakla??k 100 metre do?usundad?r.

Kilisenin alt?ndaki mezar odas?na 14 basamakl? bir merdivenle ula??lmaktad?r. Bir zamanlar mezar odas?n?n sa? taraf?ndaki ni? içerisinde, deri hastal?klar?na kar?? yararl? oldu?una inan?lan kutsal bir su kayna?? (ayazma) bulunmaktayd?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir