21 sa?l?kl? diyet s?rr?n? sizin için aç?kl?yoruz…

S?r 1: Buzdolab?n?z? light yap?n

Siz zay?flamak istiyorsan?z, ilk olarak dolab?n?z? zay?flatmal?s?n?z. Tam ya?l? ürünler yerine, light ürünleri tercih etmeniz günlük 200 kalori daha az alman?z? sa?layacakt?r.

S?r 2: Beyaz ekmek yerine tam tah?l ekme?i tüketin

Tam tah?l ekme?inin kalori miktar?, beyaz ekmekten çok farkl? olmasa da sa?lam?? oldu?u tokluk süresinin uzun olmas? en önemli avantajd?r.

S?r 3: Düzenli uyuyun

Belirli saatte uyumak ve uyanmak, vücut saatinizin düzenli çal??mas?n? sa?layacakt?r. Bu durum metabolizma h?z?n?z?n dü?me tehlikesini ortadan kald?r?r. Gün içerisinde uyumak (özellikle dolu mide ile) ise metabolizma h?z?n?zda ciddi dü?ü?lere neden olabilir.

S?r 4: Sabah kahvalt?y? atlamay?n

Kahvalt?s?z ba?lan?lan günü kaybedilmi? bir gün olarak dü?ünebiliriz. Özellikle uyand?ktan sonra bir saat içerisinde kahvalt? yapmak metabolizma h?z?n?n düzenli olarak çal??mas?n? sa?lar.

S?r 5: Kahvalt?da do?ru seçimler yap?n

Kahvalt? günün en önemli ö?ünüdür. Bu sebeple tüketilen besinlerin içeri?ine dikkat etmek gerekir. Peynir, ekmek, domates, salatal?k, ye?illik, 4-5 zeytin ve yumurta en sa?l?kl? kahvalt? ö?ünüdür. Reçel, kakao kremas?, bal ve kaymak gibi besinleri tüketmek hem fazla enerji alman?z? hem de kilo vermenizi zorla?t?racakt?r.

S?r 6: At??t?rmal?klar? unutmay?n

Zay?flamak için at??t?rmal?klar ?artt?r. Önemli olan do?ru zamanda do?ru at??t?rmal?k seçimleridir. ?ekerli besinler, kek, pasta, çikolata gibi besinler yerine kuruyemi?ler, kuru meyveler, ekmek, peynir, yo?urt, ayran ve meyveleri tercih edebilirsiniz.

S?r 7: Ö?le yeme?inde proteinli besinleri tercih edin

K?rm?z? et ve beyaz eti ö?le yeme?inde tercih etmeniz gün boyunca daha uzun süre tok kalman?z? sa?layacakt?r. Lif içeri?inin fazla olmas? ve midede uzun süre kalmas? nedeni ile ak?am yemeklerinde et ve türevlerini mümkün oldu?unca tüketmekten kaç?nmal?s?n?z.

S?r 8: Barsak h?zland?r?c? besinleri tüketin

Kilo kayb?n?n düzenli olarak sa?lanmas? için barsaklar?n iyi çal??mas? gerekir. Barsak sisteminde olabilecek hasarlar kilo vermenizi an?nda durdurur. Bu s?k?nt?lar? ya?amamak için barsak h?zland?r?c? gün kurusu, kuru siyah üzüm, kuru incir ve yaban mersini tüketmelisiniz.

S?r 9: Egzersizi ya?am biçimi haline getirin

Sa?l?kl? beslenme gibi egzersizde belirli bir süreç olarak görülmemelidir. Hayat?n her an?nda olmas? gereken egzersiz için ay?rabilecek zaman?n?z yoksa en mant?kl? seçim daha fazla yürümektir.

S?r 10: Etiket bilgisi edinin

Haz?r besin tüketimimiz her geçen gün artmaktad?r. Bu kadar çok çe?it aras?ndan kendiniz için do?ru olan ürünü seçebilmek için etiket okuma bilgisi ?artt?r. Ürünlerin üzerinde yer alan light, yar?m ya?l?, ya?s?z, ?ekersiz gibi ibarelerin ne anlama geldi?ini bilmek, besinlerin içeri?indeki ya?, protein, karbonhidrat, ?eker miktarlar?n? incelemek do?ru besin seçimi aç?s?ndan önemlidir.

S?r 11: Tok karn?na al??veri?e ç?k?n

Uzun süre aç kald???n?zda tüketmi? oldu?unuz besinin miktar? ve içeri?i artmaktad?r. Ayn? ?ekilde aç karn?na al??veri?e gitti?inizde özellikle ?ekerli besinlere daha fazla yönelirsiniz. Bunu engellemek için tok mide ile al??veri?e gitmelisiniz.

S?r 12: Ö?ünde protein kayna?? bulundurun

Özellikle ana ö?ünlerde herhangi bir protein kayna??n?n bulunmas? kilo verme h?z?n?z? artt?racakt?r. Sebze yemeklerinin yan?nda yo?urt, ayran veya cac?k tüketilmelidir. E?er ana ö?ünde sadece salata tüketeceksek içerisine peynir, tavuk veya bal?k eklenmelidir.

S?r 13: Posal? besinleri tercih edin

Posa içeri?i yüksek olan besinleri tüketmek daha uzun süre tokluk sa?layaca?? için daha az besin tüketimini sa?layacakt?r. Sebze, kurubaklagil, salata, tam tah?ll? ekmek, meyve tüketimine özen göstermelisiniz.

S?r 14: Ayn? besinin tüketiminden kaç?n?n

Tek bir besin ile zay?flamaya çal??mak hem diyette ba?ar?s?zl??a hem de vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olacakt?r. Sadece bir besini tüketmek, k?sa bir zaman sonra diyetin sizin için i?kence haline dönü?mesine neden olacakt?r. Sonuç yine ba?ar?lamayan diyet deneyimi

S?r 15: Light ürün diye s?n?rs?z tüketmeyin

Light ürünler kalorisiz de?ildir. Bu ürünleri normalden fazla tüketmek kilo vermek yerine daha fazla kilo alman?za neden olabilir.

S?r 16: Yemekten önce su için

Yemeklerden önce su içmek mide hacmini doldurur ve ö?ünde daha az besin tüketmenizi sa?lar. Ö?ün öncesi içilen 1-2 bardak su, yemek an?nda 100-150 kalori daha az alman?z? sa?lar.

S?r 17: Her gün tart?lmay?n

Diyette ba?ar?y? yakalamak için uzun bir zaman gerekir. Her gün tart?ya ç?k?p kilo vermeyi beklemek bazen hayal k?r?kl?klar?na neden olabilir. Haftan?n belirli bir günü, aç karn?na ve ayn? k?yafet ile tart?lmak daha do?ru bir seçim olacakt?r.

S?r 18: Tarç?n ile tatl? iste?inizi bast?r?n

Tarç?n tüketmek tatl? iste?ini bast?rman?n en kolay yoludur. Kan ?ekerini dengeleyen tarç?n? çay?n, yo?urdun veya salatan?n içine ekleyebilirsiniz.

S?r 19: Günde 10 bin ad?m at?n

Spor yapma ?ans?n?z yoksa Dünya Sa?l?k Örgütünün önerisi günde 10 bin ad?m atman?zd?r. Fazla hareketin her zaman için yapaca??n?z diyeti destekledi?ini unutmay?n ve harekete geçin.

S?r 20: Yumurtan?n tokluk sa?lad???n? unutmay?n

Herhangi bir sa?l?k probleminiz yoksa mümkün oldu?unca sabah kahvalt?lar?nda yumurta tüketmeye özen gösterin. Yumurta hem en kaliteli protein kayna?? olmas? hem de tokluk sa?lamas? kolay kilo vermenizi sa?layacakt?r.

S?r 21: Ekmeksiz diyet yapmay?n

Ekmeksiz yap?lan diyetler genelde ba?ar?s?zl?k ile sonlan?r. Ekme?in içerisindeki maya sinir sistemini rahatlatmas? nedeni ile daha rahat diyet yapman?z? sa?layacakt?r. Ekmek tüketmedi?inizde, sinir sisteminiz bundan etkilenecek ve diyetiniz olumsuz sonuçlanacakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir