erken_beyazlayan_saclar_icin

Asl?nda bir saç teli, ortas? bo? olan ve içinde melanin denilen boya pigmentleri bulunan bir tüpten ba?ka bir ?ey de?ildir. Genç ya?larda bu bo?lukta saça renk veren melanini bir arada tutan bir s?v? vard?r. Ya?land?kça derimiz saçlar?m?z? ve vücudumuzdaki di?er k?llar? eskisi gibi sa?l?kl? olarak üretemez. K?llar?n ortas?ndaki s?v? kaybolur, boya hücreleri de tutunamad???ndan sadece hava kal?r. Saçlar boyas?z hale gelir, beyaz renge yani as?l rengine dönü?ür.

Bütün saçlar?m?z?n beyaza dönü?me süreci 10 ila 20 y?l sürebilir. Asl?nda her bir saç telinin rengi ya siyaht?r (sar?, k?rm?z?, kumral vs.) ya da beyaz. Yani her bir saç teli yava? yava? grile?ip beyazlanmaz. Ancak bu süreç içinde hepsi ayn? anda beyazlanmad???ndan, beyazlar?n say?s? artt?kça bütün saç gittikçe aç?lan gri renkte görülür. ??in ilginç taraf? boya hücreleri bazen üretime h?z verirler. Gittikçe beyazla?an saçlar geçici bir süre tekrar biraz koy ula?m?? gibi görünebilirler. ?nsanlar aras?nda bir ?ok veya a??r? gerilim geçiren birinin saçlar?n?n bir gecede beyazla?t???, bir süre sonra da tekrar eski rengine döndü?ü söylenir. Hatta baz? tarihçiler Kraliçe Marie Antoinette’nin giyotine gidece?i günün gecesinde saçlar?n?n hepsinin bembeyaz oldu?unu yazarlar.
Saçlar?n devaml? olarak uzad???, belirli bir süre sonra dökülüp alttan yeni saç geldi?i hat?rlanacak olursa, mevcut saç?n de?il, ancak yeni gelecek saç?n beyaz olabilece?i, dolay?s?yla saçlar?n bir gecede beyazla?mas?n?n mümkün olmad??? görülüyor. Ancak bilim insanlar? bu olay?n birkaç haftal?k bir süreçte olabilece?ini söylüyorlar.

Tiroid bezi, ?eker gibi hastal?klarda ve a??r? stres veya ?ok gibi durumlarda ki?inin renkli saçlar? bu süreçte tamamen dökülebilir ve geriye sadece daha önceden beyazla?m?? saçlar kalabilir. Di?er saçlarla birlikte beyazlar?n yerine de daha gür ve siyah saçlar ç?kabilir. Saçlar?n beyazla?mas? insanl?k tarihinde nedense hep sorun olmu?tur. Kimileri onu olgunlu?un ve bilgeli?in simgesi olarak görürken, tarih boyu sava? kahramanlar?, ya?l?l???n ve güçsüzlü?ün belirtisi olarak görmü?ler ve bir ?ekilde saçlar?n? boyam??lard?r.

Bu arada bir ?eyi daha belirtelim; saçlar?m?z?n k?v?rc?k, dalgal? veya düz olmas?n? da ebeveynlerimizden ald???m?z genler belirliyor. K?v?rc?k bir saç? kesti?imizde kesitinin dikdörtgene yak?n oldu?unu, dalgal? saç?n elips, düz saç?n kesitinin ise daire oldu?unu görebilirsiniz. ??te bu saç kesitlerinden dolay? baz? saçlar dümdüz uzarken baz?lar? hemen k?vr?lmaya ba?lar. K?v?rc?k saçl?lar, saçlar?n?z? bo?una ütülemeyin, saç?n yap?s?n? yani kesitinin ?eklini de?i?tirmeden kal?c? bir düz saça sahip olman?z mümkün de?il.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir