Kadınlarda akıntı nedenleri ve tedavisi

1453325109_2

Vajinal ak?nt?lar?n birçok kad?n?n kabusu oldu?unu dile getiren Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Çok kolay tedavi edilebilir olanlar? oldu?u gibi tekrarlayarak ya?am kalitesini bozan ak?nt?lar da vard?r” dedi.

Ak?nt? neden olur
“Ak?nt?n?n nedeni genellikle mevcut hazne içerisindeki do?al ortamda bulunan mikroplar?n dönem dönem patojen yani ak?nt?ya sebebiyet verecek güce ula?malar?d?r” diyen Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Bazen adet kanamalar?, uzun süre ?slak mayoyla kalmak, s?k denize girip ç?kmak ve s?k ili?ki gibi nedenler de kokulu ak?nt?n?n haz?rlay?c?s? olarak kar??m?za ç?kabilir” ?eklinde konu?tu.

Nelere dikkat edilmeli
Çok a??r? vajinal temizlik yapan, a??r? hijyen kurallar?n? uygulayan bir kad?nda da vajinal enfeksiyonlar?n tekrarlama riskinin daha fazla olaca??n? söyleyen Prof. Dr. F?ç?c?o?lu, o nedenle çok a??r? vajina içerisine müdahale etmeyi önermedi?ini vurgulad?.

Şeker tüketimini önlemenin 8 yolu

seker-cocuk

Sa?l?kl? ve yeterli beslenme anne karn?ndan ya?l?l??a kadar her dönemde oldukça önemlidir. Çocuklar?n yeti?kinlik döneminde sa?l?kl? beslenme al??kanl?klar?n?n olu?mas? ve ortaya ç?kabilecek kronik hastal?klar?n önlenmesi için ilk temeller aile deste?i ile at?l?r. Çocuklar bebeklik dönemlerinden sonra anneden ba??ms?zla?maya ba?lar. Özellikle ?eker tüketimiyle ilgili bilinç yaratmak bu dönemde çok önemlidir.

Günlük tüketim 5 küp ?ekeri geçmemeli
Çocuklar ben duygusunun geli?ti?i dönemde kendi besin seçimlerini yapmaya ba?lar, okul dönemlerinde çocuklar?n beslenme davran??lar? aile kontrolünden uzakla??r. Bu dönemde genellikle ön planda sa?l?kl? besinler yer almaz ve çocuklar arkada?lar?n? rol model al?r. Bireylerin tatl?ya olan duyarl?l?klar? do?u?tand?r, bu nedenle özellikle küçük ya?larda ?ekerli besinlerin tüketimi daha fazla olur. ?ekerin olas? zararlar?ndan korunmak için bebe?i tatl?yla geç tan??t?rmakta fayda vard?r. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün önerisine göre ?ekerden gelen enerji günlük al?nan enerjinin yüzde 10’unu ve çocuklarda ?eker tüketimi günlük 5 küp ?ekeri geçmemelidir. Yap?lan bir ara?t?rmada çocuklar?n 4 ya??ndan 10 ya??na kadar olan süreçte toplamda 5500 adet küp ?eker tüketti?i görülmü?tür.

?eker tüketimini önlemenin yollar?
– Etiket okumay? al??kanl?k haline getirin ve çocuklar?n?za a??lay?n. Besin etiketlerinde yer alan fruktoz ?urubu, m?s?r ?urubu, dekstroz, kahverengi ?eker gibi ifadelerin asl?nda birer ?eker oldu?unu unutmay?n.

– Haz?r meyve suyu, gazl? içecekler, ?ekerli-aromal? shakeler yerine su, ev yap?m? so?uk meyve çay?, ayran tercih edin. Su tüketimini art?rmak için limon, elma dilimi, nane yapra?? içeren sular? tercih edebilirsiniz.

– Günlük 1 barda?? geçmeden taze s?k?lm?? meyve sular? veya ?ekersiz kompostolar tüketilebilir. Katk? maddesi olmadan haz?rlanm?? olan taze s?k?lm?? meyve sular? hem çocuklar?n vitamin-mineral tüketimini art?r?r hem de vücut için gerekli olan ?eker meyvelerde bulunan fruktozdan (meyve ?ekeri) kar??lan?r.

– ?eker ve ?ekerli besinler ödül olarak tercih edilmemelidir. Çocuklara besinler kesinlikle ödül olarak verilmemelidir. Bu durum sa?l?kl? beslenme davran??? kazanamamalar?n?n en büyük nedenlerinden biridir. Çocuklara ödül mekanizmas? olarak sunulan ?eker ve çikolata zamanla çocuklar?n beyninde yararl? besin alg?s?na dönü?ür.

– Çocuklar?n rol model ald??? ki?iler ?eker tüketimine dikkat etmelidir. Çocuklar 1 ya??ndan itibaren anne ve babalar?n? rol model ald?klar?ndan ebeveynlerin yemek yeme davran??lar? direkt çocuklara yans?r. Bu nedenle anne ve babalar tüm yeme davran??lar?na dikkat etmelidir. Evde ?eker yerine yenebilecek kuru meyve, meyveli toplar gibi sa?l?kl? alternatifler bulundurulmal?d?r.

– Gün içerisinde ?eker tüketimini azaltman?n bir yolu da protein içeren kahvalt?lard?r. ?yi bir kahvalt? vücudun açl?k mekanizmas?n? dengeler ve tatl? krizlerini önler. Bu yüzden yumurta, peynir, ceviz/zeytin, tam tah?ll? ekmek, mevsim sebzelerinin bulundu?u dengeli bir kahvalt? iyi bir seçenek olacakt?r.

– Beslenme eksiklikleri ?eker iste?ini artt?r?r, bu nedenle eksiklik görüldü?ünde vitamin, mineral, omega-3 ya? asidi deste?i mutlaka al?nmal?d?r.

– Çocuklar?n ?eker tüketimini azaltmak için evde kolay ve e?lenceli at??t?rmal?klar haz?rlayabilirsiniz. Besleyici bir de?eri olmayan kek, kurabiye ve pastalar yerine kuru meyveler, f?nd?k, ceviz, badem veya yulaf unu, tam bu?day unu içeren sa?l?kl? tatl?lar tercih edilmelidir.

Maydanoz ve dereotuyla kanserden korunun

782527

Maydanoz ve dereotu beraber tüketildi?i takdirde, kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getiriyor.

Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri ç?kt?. ?ki otun beraber yenmesiyle ortaya ç?kan ‘Glaziovianin A’ adl? madde vücutta tümör olu?umunu engelliyor. Rus bilim insanlar? taraf?ndan yap?lan çal??ma sonucu ortaya ç?kan bulgu, kanserin önlenmesi ad?na çok ucuz ve herkesin ula?abilece?i maddeler kullan?lmas? nedeniyle büyük ilgiyle kar??land?.

Mevsim geçişlerinde oluşan alerjiye karşı alınabilecek önlemler

alerji-cocuk-www-gidahatti-com_-e1451548454729

A??rl?kl? olarak mevsim geçi?lerinde ortaya ç?kan polenler alerjiye sebep oluyor. Prof. Dr. Ferah Ece “Alerjik bünyelilerin ve ast?m hastalar?n?n özellikle bu dönemde ilaçlar?n? düzenli kullanmalar? çok önemli. ‘?yiyim’ diyerek ilaç kullan?m?n? asla kesmemeliler” dedi.

Alerjenler kabusunuz olmas?n
Alerjenler solunum yoluyla, a??zdan yutularak (besinler ve ilaçlar ?eklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girerler. Alerjik reaksiyonlar?n birçok tipleri vard?r, vücudun de?i?ik bölümlerinde meydana gelebilirler. Tutulan sisteme göre deride ürtiker, gözlerde k?zar?kl?k, burunda ka??nt?, t?kan?kl?k, ak?nt?, solunum zorlu?u ve öksürü?e sebep olur. Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollar?nda ba?lay?p zamanla alt solunum yollar?n? da tutar ve ast?m ataklar?na sebep olur. Ayr?ca mevsimsel alerjinin yüzde 30 ast?ma dönü?mesi alerjide erken tan?n?n önemini gösterir. Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. Bunlar?n aras?nda en yayg?nlar?; a?aç polenleri, ev tozu akarlar?, evcil hayvanlar?n tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye kar?? al?nacak en temel önlem, alerjen maruziyetinden uzakla?mak.

Dikkat etmeniz gerekenler:

– Yatak odas?ndan tüm toz toplay?c? e?yalar uzakla?t?r?lmal?d?r. Hal?lar kalkmal?, kitap, dekoratif e?yalar, pelu? aksesuarlar toplanmal?d?r.

– Tüm yatak çar?af, nevresim ve yast?k k?l?flar? haftada bir en az 60 derece ?s?da y?kanmal?d?r.

– A??r perdeler hafif ve y?kanabilir olanlarla de?i?tirilmelidir.

– Evcil hayvan varsa yatak odalar?na girmesine izin verilmemelidir.

– Evin ortam? nemli olmamal?d?r.

– Ev ve araba klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi sa?lanmal?d?r.

– Polenlerin yo?un oldu?u mevsimlerde sabah saatlerinde, aç?k alanlara ç?kmamaya özen gösterilmesi gerekir.

– Çimen polenine alerjisi olanlar, bahçe çimlerini biçmemeli veya biçilirken ortamda bulunmamal?d?r.

– Polenler ile kaplanma riskine kar?? giysiler ve çama??rlar polen mevsiminde aç?k havada kurutulmamal?d?r.

– Otomobil al?naca?? veya de?i?tirilece?i zaman, polen yakalay?c? hava filtreleri olan modeller tercih edilmelidir. Otomobillerdeki polen filtresinin bak?m? ise düzenli olarak yapt?r?lmal?d?r

– Ak?amlar? eve gelince k?yafetler de?i?tirilmeli ve du? al?nmal?d?r.

Kaktüsün inanılmaz faydası

kaktus-cesitleri

Eskiden sadece çöllerde ve ?ss?z yerlerde görülen kaktüs bitkisi art?k hemen her yerde kar??m?za ç?k?yor. Nedeni ise çok su istememesi ve budanmas?na çokta fazla gerek kalmamas?.

Dünyada da üretimine önem verilen bu bitki art?k hem iç hem de d?? mekanlar?n bitki ile süslenmesinde dahi kullan?l?yor. Yal?n ama ayn? zamanda yer dolduran görüntüsü sayesinde herkes taraf?ndan s?kça tercih ediliyor.

Kaktüs radyasyonu önlüyor
Yap?lan ara?t?rmalar kaktüsün elektronik e?yalar?n yayd??? radyasyonu önledi?i yönde. Bu nedenle art?k bilgisayar, televizyon, telefon ve daha nice teknolojik aletler dolu ya?am alanlar?nda ba?kö?e de mutlaka bir kaktüse rastlars?n?z. Özellikle de büyük ve kalabal?k ofislerde her masaya neredeyse iki bilgisayar dü?erken kaktüs resmen imdad?m?za yeti?iyor.

14740161900-51193700

Dikenleri ve görüntüsünün renksiz, çiçeksiz olmas? ve ayn? zamanda kokusuz olmas?ndan dolay? itici gelen bu bitkiyi ne?eli, renkli alt materyallerle süslerseniz veya renkli bitkilerin içine yerle?tirirseniz bu itici görüntüsünden eser kalmayacakt?r.

Evinizin hangi bölgelerinde olmal?
Pe?im hükümlü olarak ne gerek var ?imdi dedi?iniz kaktüsün nadide özelliklerine kar?? sayg? duymak ve biraz da kulak vermek gerekiyor. Her ?eyin do?al?n?, organi?ini bulal?m bu ?ekilde ya?ayal?m derken bu topraktan ç?kan do?al bitkinin mucizelerini görmezden gelmemek gerek. Siz de evinizin radyasyon alt?nda olabilece?ine inand???n?z çal??ma odas?, salon vb. bölgelere mutlaka minik de olsa bir saks? içerisinde kaktüs yerle?tirmelisiniz.

Yüz gerdirme diyeti

Facelift for a young pretty woman, isolated, white background

Göz çevrenizdeki k?r???kl?klar artmaya m? ba?lad?? Yüz gerdirme diyeti Dr. Nicholas Perricone taraf?ndan olu?turulmu? ve 3 gün sürüyor. K?r???kl?klarla mücadele ederken 2 kilo kadar da hafifleyeceksiniz. Bu diyette güne aç karn?na içece?iniz iki bardak su ile ba?l?yorsunuz. Ayr?ca gün içinde 2 – 2,5 bardak su içmeniz gerekiyor.

??te yüz gerdirme diyeti reçetesi:

Sabah
3 yumurta beyaz? ve bir yumurta sar?s? ile yap?lan omlet. Veya 110-170 gram aras? ?zgara somon. * ?nce bir dilim kavun ya da yar?m fincan k?rm?z? taneli meyve (bö?ürtlen, frambuaz, çilek, vb.)

14309210750-30100200

Ö?le
Yemekten önce iki bardak su. 110-170 gram aras? ?zgara somon, konserve ton bal??? veya zeytinya?l? sardalye bal???. 1 kase zeytinya?? ve limonlu ye?il salata. ?nce bir dilim kavun ya da kahvalt?daki gibi çeyrek çorba kasesi k?rm?z? taneli meyve.

14309211930-57167700

Ak?am
Yine ayn? miktarda somon. Ayn? miktarda ye?il salata. Bir fincan buharda pi?mi? brokoli, ku?konmaz ya da ?spanak. Yine ayn? miktarda kavun ya da k?rm?z? taneli meyve.

14309212780-27102800

Hangi yiyecek kaç kalori

0715412319

Yiyecekler, vücudun temel ihtiyaçlar?ndan biri olmas?n?n yan? s?ra insana huzur ve mutluluk verebilen ögelerden biridir. Özellikle depresyonda ya da kötü geçen bir günden sonra lezzetli ve ?erbetli bir yiyecek, kimi insanlar için en iyi sakinle?tiriciden bile daha etkilidir. Bu nedenle bazen ipin ucu kaç?r?larak porsiyonlar?n say?s? artabilir. Ancak dikkatli olmal?s?n?z! Çünkü neredeyse hergün tüketti?iniz bu besinler asl?nda içerdi?i kalorilerle sizin dü?man?n?z.

??te severek yedi?iniz yemeklerin kalori miktar?;

– 1 adet k?zart?lm?? içli köfte 180-200 kaloridir.

– 1 porsiyon dürüm kebap 500-550 kaloridir.

– 1 porsiyon ?ekerpare 470-480 kaloridir.

– 1 porsiyon saç kavurma 350-370 kaloridir.

14309893140-08268100

1 porsiyon peynirli künefe 520-540 kaloridir.

– 1 porsiyon kazandibi 270-280 kaloridir.

– 1 porsiyon tulumba 509 kaloridir.

– 1 kase sütlaç 270-280 kaloridir.

– 2 adet f?nd?k lahmacun 90-100 kaloridir.

– 1 porsiyon bulgur pilav? 310-320 kaloridir.

– 1 porsiyon börek 300-310 kaloridir.

– 1 porsiyon baklava 420-440 kaloridir.

Diyet içecekler göbek yağlanmasını artırıyor

KOLA , MESRUBAT

Amerika’da yap?lan bir ara?t?rma, 65 ya? ve üzeri insanlar?n daha s?k obezite olmas?n?n diyet içecek al?m?yla do?ru orant?l? oldu?unu tespit etti. Ara?t?rma, diyet içecek kullananlar?n, kullanmayanlara göre 3 kat daha fazla bel geni?li?ine sahip oldu?unu gösterdi.

Amerikan Geriatri Derne?i Dergisi’nde yay?nlanan ara?t?rma, obeziteye yakalanma oran? yüksek olan ya?l?lar üzerinde gerçekle?tirildi. Günümüzde bireyler diyet yapmak için do?al ?eker yerine bilinçsiz ?ekilde tatland?r?c?lara (aspartam, sakarin, sükraloz gibi) yönlendiriliyorlar. Ancak Amerika’daki bir ara?t?rma yapay tatland?r?c?lar?n tam tersi sonuçlar do?urdu?unu ortaya koydu. Diyet içeceklerdeki tatland?r?c?lar?n obeziteyi daha da art?rd??? tespit edildi.

Bel geni?li?i 3 kat fazla
65 ya? ve üzeri 749 birey üzerinde yap?lan 9,4 y?l takip çal??mada günlük olarak diyet içecek tüketenlerde gözlem süresince bel çevresinde 8.03 cm’lik bir art?? oldu?u belirlenirken; bu art???n hiç içmeyenlerde 2,03 cm, ara s?ra içenlerde ise 4,65 cm oldu?u görüldü.

Hamur işi tüketimi zayıfları daha çok zayıflatıyor

hamur_isi_tuketimi_zayiflari_daha_cok_zayiflatiyor-0

Hamur i?i ve tatl? kilo ald?rmaz
Kilo alamayanlara hep, “Kilo problemi olanlar?n yapt??? gibi tatl?, hamur i?i g?dalar? çok yersen kilo al?rs?n” derler. Bu g?dalar, kilolu ki?ilerde kilo almalar?na neden oldu?u gibi, zay?flar? da daha çok zay?flat?r. Zay?f olan ve kilo almak isteyenler, göbeklerinde, kalça ve basenlerinde orant?s?z ya? istemiyorlar ki. Zay?flar sa?l?kl? dokulara sahip olmak ve normal bedende sa?l?kl? görünmek istiyorlar. Bu nedenle zay?f ve kilo almak isteyen ki?ilerin de tatl?dan, hamur i?i g?dalardan ve gece geç saatte yemek yemekten vazgeçmeleri gerekiyor.

14334985140-95889400

Sa?l?kl? kilo alman?n 10 püf noktas?
1- Sabah mutlaka erken kalk?p doyurucu bir kahvalt? yap?n. Kahvalt?da ekmek ve hamur i?i g?dalar? azalt?p peynir, yumurta, zeytin, ye?illik ve çerez yiyin.

14334987120-28600200

2- Kahvalt?n?z da beslenmek için çay yerine süt veya meyve suyu için.

3- Kahvalt? ve ö?len yemek aras?n? en az saat aral?kl? tutun. Bu süre içerisinde sindirim sisteminizi tekrar çal??t?racak, çi?nenip yutulan bir besin maddesi yemeyin. Ara ö?ün sindirim sistemini bozar.

4- Ö?len vücudunuzu besleyecek ve güçlendirecek yemekleri seçin. Ekmek, makarna, pilav ve tatl?lardan uzak durun.

5- Vücudunuzu ideal ölçülere ta??mas? için onu dolgunla?t?racak, ya? ve kas dokular?n? olu?turacak g?dalar? sabah ve ö?len yemelisiniz. Ak?am yedi?iniz g?dalar bu i?lemde kullan?lamaz. En geç güne? batana kadar bu g?dalar? yemi? olman?z gerekiyor.

6- Ak?am üzeri güne? batmadan önce ya kahvalt?l?k veya yemek olan bir ö?ün daha yemelisiniz.

7- Ak?am yatmadan önce gündüz yediklerinizin sindirimi ve vücudunuzun yap?lanmas? için mutlaka hareket etmeli veya hafif bir egzersiz içeren bir spor yapmal?s?n?z.

8- Gece erken uyuyup vücudunuzun yap?lanmas? için gerekli olan hormon üretimine olanak sa?lamal?s?n?z. Unutmay?n tüm çocuklar gece büyür.

9- Ak?am güne? batt?ktan sonra sak?n meyve, çerez veya salata türü yiyecekleri yemeyin.

10- Tatl? iste?i azald?ysa, aralarda ac?km?yor ve kendinizi enerjik hissediyorsan?z; mutlaka her çocu?un büyüdü?ü gibi siz de kilo alarak ideal beden ölçülerine ula?maya ba?lad?n?z demektir.

Tatlı krizi için tatlı öneriler

30052013223201-615x330

Can?n?z s?kk?n, hava kapal?, diyetinizi browni yiyerek bozdunuz gitti, ald???n?z kaloriler de cabas?… Depresyon dönemleri ve adet öncesi bir haftal?k zaman dilimi, kad?nlar?n kabusu olmay? sürdürüyor. Çünkü adet döneminde östrojen, prolaktin, tiroid hormonlar?n?n seviyesindeki art??lar, kad?nlarda tatl? krizlerine yol aç?yor.

Adet döneminde art?? gösteren östrojen hormonu nedeniyle enerji aç??a ç?kt???n? belirten Beslenme Uzman? Hale Ta?k?n, “Enerji de tatl? besinlerde oldu?undan tatl?lara yönelme oluyor” diyor. Peki kad?nlar bu tatl? krizlerini önlemek için ne yapmal?lar?

Hale Ta?k?n’a göre, kad?nlar? zora sokan ve sonraki aylarda birbiri üstüne binen kilolarla kendini gösteren krizi bask?lamak do?ru de?il. Yani bu dönemde hamur i?i tatl?lar yerine, sütlü tatl?lar, meyveli yo?urt yiyerek durumu hafifletmek mümkün. Ayr?ca meyveli yo?urt ve sütlü tatl?lar grubu (sütlaç, kazandibi, muhallebi) kad?nlarda 25 ya??ndan sonra yüksek oranda ortaya ç?kan kalsiyum ihtiyac?n? da kar??l?yor. Adet öncesi dönemde 2-3 günde bir sütlü tatl? yemek, krizin etkisini hafifletebiliyor. Birço?umuzun vazgeçemedi?i çikolatay? küçük parçalar halinde “çok az” tüketmemiz gerekiyor.

??te önerilerimiz…

Sabah kahvalt?s?: ?ekerli süt, beyaz beynir (2 dilim), domates salatal?k, bir iki tatl? ka???? bal veya reçel, 2 dilim ekmek.

Ara: Bir porsiyon sütlü tatl? (muhallebi, sütlaç, kazandibi).

Ö?le yeme?i: Bir kase çorba, bir porsiyon sebze yeme?i, salata ve komposto.

Ara: Bir gofret yenebilir, kalorisi dü?üktür.

Ak?am: 100. 150 gram et (3. 4 köfte), salata, 2 dilim ekmek.

Ara: A?ure, kabak ve ayva tatl?s? olabilir.

Ö?ünlerinizi bu özel listeye göre düzenlemenin ve sütlü tatl?lar tüketmenin d???nda neler yapabilirsiniz? ?imdi de bunlara bir göz atal?m:

Hayat?n?zdaki erke?i e?itin
Hayat?n?zdaki erke?i, sizi tatl?larla ayartmamas? konusunda e?itin. Bu konuda yaz?lm?? kitaplar?, yaz?lar? okumas?n? sa?lay?n. Siz tatl? bariyerini a?maya kalk??san?z da mücadelenizde size yard?mc? olmas? konusunda ondan destek isteyin.

Perhiz yap?n
Bu dönemde karbonhidratlar? azaltmak açl?k krizlerini önler. Meyve suyu içmeyin, kavun veya elma tüketmeye özen gösterin. Sadece bir ö?ün elma yiyin. 3. Kafeini yok say?n: Kahve, çay, cola ve çikolata adet öncesi sendromunu art?r?r. Bu dönemde mümkün oldu?unca kafeinden uzak durun. Alkol asl?nda saf ?ekerdir ve hemen ya?a dönü?ür.

Jimnastik yap?n
Adet öncesi dönemde haftada 3 veya 5 seans halinde jimnastik yaparsan?z kaslar?n?z rahatlam?? olur.

Alternatif ?ekerler tüketin
Tüm bunlara ra?men ?eker, çikolata ve ba?ka tatl?lardan uzak duram?yorsan?z, bir önlem daha alabilirsiniz. Di? Dostu Vakf?’n?n Türkiye temsilcisi Selda Alemdar, günümüzde Xylitol, isomalt, maltitol, mannitol ve sorbitol gibi do?al tatland?r?c?larla üretilen ?eker ve sak?zlar?n a??zda asit olu?turmad?klar?n? ve ?eker ihtiyac?n? bast?rd???n? söylüyor. ?emsiye alt?nda gülen di? logosuyla sat?lan bu ürünler, di?lere de zarar vermeyen ürünlerden olu?uyor.