Pazartes Diyete Başlayanlar dirayetli olamıyor...!

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Pazartes Diyete Başlayanlar dirayetli olamıyor…!

       Pazartesi gelmeden; gazeteden, dergiden, internetten, beslenme uzman?na giden bir arkada?tan al?nan diyet listesi buzdolab?na as?l?yor ve pazartesi diyete start veriliyor. Peki ya sonra

Birkaç gün sonra, yiyeceklerin dayan?lmaz cazibesi galip geliyor ve ayn? beslenme yanl??lar?na devam ediliyor. Kilo verilemedi?i gibi terazideki say?lar her geçen gün artmaya devam ediyor ta ki yeni bir pazartesi gününe kadar… Uzmanlar diyete ba?vuranlar?n öncelikle kararl? olmas? gerekti?ini, beslenme biçimlerini radikal bir ?ekilde birdenbire de?i?tirmek yerine küçük de?i?ikliklerle sürdürmenin kilo vermede daha etkili olaca??n? vurgulad?.Her pazartesi diyete ba?layan kad?nlar?n kendilerini kand?rmalar?na neden olan 10 avuntu hakk?nda bilgi verirken, zay?flama sürecinde uygulanacak do?ru stratejileri de anlatt?:

1- Bugün kaçamak yapt?m yar?n toparlar?m:

Her yap?lan kaçama??n ard?ndan çokça söyledi?imiz cümlelerden birisi de budur. Ufak kaçamaklar bizim tüm gün boyunca kaçamak yapaca??m?z anlam?na gelmez. Bir ö?ünde daha yüksek kalorili besinler tükettiysek daha sonraki ö?ünlerde toparlayabiliriz. Her kaçamak için ‘nas?l olsa bugün düzensiz beslendim yar?n daha dü?ük kalorili beslenmeliyim’ mant???na yol açaca??ndan, bir an önce bu dü?ünceden uzakla?makta yarar var. Gün içerisinde tek bir kaçamakla günümüzü atlatabiliriz. Fazlas? her zaman zararl?d?r.

2- Bol kahve içerim, kahve zay?flat?r:

Kahve içinde bulunan kafein maddesi nedeniyle metabolizmay? h?zland?r?r. Ama bu h?zland?r?c? etkiye sahip olmas?, kahvenin harcamam?z gereken toplam enerjiyi art?raca?? anlam?na gelmez. ‘Nas?l olsa kahve içiyorum zarar? olmaz’dü?üncesi de yanl??t?r. Kahveyi ?ekerli ve bol kremal? tercih etmeniz gün içerisinde a??r? kalori alman?za neden olacakt?r. Kahve içerken süt yerine kullan?lan süt tozlar?, krema ve aromalar kahveler için pek de masum tercihler olmayacakt?r. Ancak günde 1 fincan ?ekersiz bir Türk kahvesi veya ?ekersiz light süt ile yap?lm?? bir neskafe daha iyi bir alternatif. Kahvenin, hiçbir zaman zay?flatmayaca?? unutulmamal?d?r.

3- Sabah limonlu su içerim ya?lar?m erir:

Günlük su tüketimi metabolizmam?z?n h?zland?r?lmas?na yard?mc? olacakt?r. Su içmekte zorlan?yorsak de?i?iklik yaparak limonlu suyu tercih edebilirsiniz. Fakat limon asitli bir meyve oldu?u için ya?lar? yakar dü?üncesi yanl??t?r. Günlük gereken kaloriden daha fazlas?n? alman?za, limonlu su içerek zay?flar?m yan?lg?na kap?lmay?n. Sabahlar? s?cak veya limonlu suyun zay?flama üzerine etkisi yoktur.

4- Büyük beden k?yafetler kusurlar?m? kapat?r:

Evet, büyük beden her zaman kusurlar?m?z? kapat?r. Ancak büyük beden giymenin riskleri de var; ald???n?z kilolar?n fark?nda olmazs?n?z ve her seferinde daha büyük bedenler tercih ederek bedeninizi gizleme gere?i duyars?n?z. Oysa bedenimizi ba?kalar?ndan gizlemek yerine öncelikle fark?na varmal?y?z. Böylece fazla kilolar? fark ederek zay?flama karar?n?n ilk ad?m?n? atabilirsiniz.

5- Annem, teyzem de kiloluydu, ben de öyleyim:

Genetik özellikler, pek çok sa?l?k sorununda oldu?u gibi obezite de etkili. Ailenin di?er fertlerinin kilolu olmas? kendinizi onlara benzeterek rahatlaman?za yol açabilir. Ancak bazen genetik her ?ey de?ildir! Çevresel faktörlerin, beslenme ve ya?am al??kanl?klar?n?n da büyük önemi var. ‘ Annem de kiloluydu deyip ne yaparsam yapay?m ben de al?r?m’ diye dü?ünmek yerine, onlar gibi olmamak için kilo almama için neler yapabilirim sorusuna odaklanman?zda yarar var. Yanl?? yap?lan beslenme ve ya?am al??kanl?klar?n? bir an önce düzeltmek daha sonraki dönemleri onlar gibi geçirmenizi önleyecektir.

6- Günde bir ö?ün yerim zay?flar?m:

‘Daha az yerim daha az kalori al?p zay?flar?m’ dü?üncesi ço?u ki?inin inand??? ve uygulad??? yanl?? bir yöntem. S?k yiyerek dü?ük kaloriyle zay?flamak do?ru bir tercihken, tek ö?ün beslenerek metabolizman?z? yava?latmak kilo alman?za yol açan yanl?? bir tercih olacakt?r. Az ve s?k beslenmeyi hayat biçimi haline getirip bu sistemle zay?flamak mümkündür. Oysa tek ö?ün beslenmek, vücudun kendini korumak için daha az enerji yakmas?, bu da zay?flamaman?z anlam?na gelir. Aksine, kendini koruma modu sayesinde vücut, ya?lanmaya meyilli olur.

7- Spor yap?yorum, kebap da yerim tatl? da, bir ?ey olmaz:

Spor, günlük yakman?z gereken enerjiyi art?rarak kilo vermenize veya kilonuzu koruman?za yard?mc? olur. Ancak spor yap?yorum diye düzensiz ve fazla kaloriyle beslenmeniz, kilo vermek yerine alman?za yol açar. Yani sporla birlikte de düzenli beslenme ?artt?r. Bu nedenle sporu tek ba??na de?il, düzenli ve sa?l?kl? beslenmeyle desteklemelisiniz.

8- Ac? biber yerim zay?flar?m, kaloriye devam:

Zay?flamak için hiçbir mucizevi besin yoktur. Ac? biber de zay?flatmaya yard?mc? bir besin de?ildir. Ac?n?n azda olsa metabolizmada h?zland?r?c? etkisi vard?r. ?stedi?imiz her besini yiyip ac? biberle zay?flamak imkans?zd?r. Zay?flaman?n bir formülü var; ald???n?z kalori, harcad???n?z kaloriden her zaman az olmal?d?r.

9- Ya?lar?m? ald?r?r?m, zay?flar?m:

Besinlerle ald???m?z fazla kaloriler vücudunuzda ya? olarak depolanmaktad?r. Ancak cerrahi i?lemle al?nan ya?lar tekrar olu?mayacak anlam?na gelmiyor. Sonuçta ya? vücutta olu?uyor. Sürekli ya? ald?rarak da geçici süre fazlal?klar?n?zdan kurtulsan?z da yapt???n?z yanl??lar? düzeltmedi?iniz sürece ya?lanmalar devam edecektir.

10- Nas?lsa estetik yapt?rd?m bir daha kilo almam:

Zay?flamayla ilgili yap?lan estetik ameliyatlar? da, ya? ald?rma gibi geçici bir çözümdür. Bir daha kilo al?nmamas?n? garanti edemez. Kilolu ki?ilere her ne i?lem yap?l?rsa yap?ls?n düzenli beslenmedikçe ki?i eski haline h?zl? bir ?ekilde geri dönebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir