Yo?un s?k?nt? ya da korku nöbetleriyle gelen panik atak, günümüz insan?n?n en büyük sa?l?k sorunlar?ndan biri. Peki endi?e, deh?et, tedirginlik, gerginlik, sinirlilik ve çaresizlik gibi duygular?n ya?anmas?na neden olan bu hastal?k, ki?inin hayat?n? tehlikeye sokar m??

Panik atak psikiyatrik bozukluklardan kayg?, anksiyete bozukluklar? içinde ele al?nan bir hastal?kt?r. Günümüzde hastal???n görülme s?kl??? gittikçe artmaktad?r. Hastal???n te?hisi, 1860’lardaki Amerikan  iç sava??na kadar uzan?r. Da Costa isimli doktor, askerlerde herhangi bir fiziksel bozukluk bulunmamas?na ra?men ?iddetli gö?üs a?r?s? ve çarp?nt?yla kendini gösteren bir sorunla kar?? kar??ya kal?r. Sigmund Freud ise 1895 y?l?nda bu duruma ‘anksiyete nevrozu’ ad?n? vermi?tir. T?p dünyas?, bir asr? a?k?n süredir hâlâ hastal???n ?ifresini çözmek için ara?t?rmalar yapmaktad?r.

Panik atak, aniden ba?layan ve zaman zaman tekrarlayan, insan? deh?et içinde b?rakan yo?un s?k?nt? ya da korku nöbetleridir. Atak birden ba?lar ve genellikle 10 dakikada ya da daha k?sa süre içinde doru?a ula??r. Ço?u zaman bu duyguya, bir tehlikenin yakla?t???, kötü bir ?eyler olaca?? duygusu ve kaçma iste?i e?lik eder. Hastalar ço?u zaman, bu nöbetlere ‘kriz’ ad?n? verirler.

ÖLDÜRMEZ!

Panik atak için tedavi aray???nda olanlar, genelde korkular?n? çok yo?un olarak tan?mlarlar. ‘Ölece?imi hissettim’, ‘Kontrolümü kaybettim’, ‘Kalp krizi ya da felç geçirdi?imi dü?ündüm’ derler. Tüm bu belirtiler ki?ide endi?e, deh?et, tedirginlik, gerginlik, sinirlilik ve çaresizlik gibi duygular?n ya?anmas?na neden olur. Fakat ki?i panik atak yüzünden ölmez.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kad?nlarda erkeklere göre 2-3 kat daha s?k görülür. Hastalar?n yüzde 75-80’i kad?nd?r. Terk edilme endi?esi fazla olan insanlarda artar. Ça??m?z insan?n?n birey olarak yaln?z kald?kça panik ata??n artmas? bekleniyor. Ya?am boyu yayg?nl??? de?i?ik çal??malarda yüzde 1.5- 3.5 aras?nda saptanm??t?r. Bu oran gittikçe artmaktad?r.

?ÇGÜDÜYLE B?RL?KTE TEPK? VER?R

Panik ata??n temelinde kendini güvende hissetmeme ve kontrol kayb? endi?esi yatar. Günümüz insan? yeni durumlara uyum sa?lamada zorlan?r. Biyolojik varl???m?z binlerce y?ld?r ayn? olmas?na kar??n günümüz insan? çok say?da yeni uyaranla muhatap olur. Son y?llarda ya?anan depremlerden ekonomik krize, ikiz kulelerin bombalanmas?ndan nükleer sava? riskine, bula??c? hastal?k riskinden domuz gribine kadar uzanan olaylar, bireyin ruhsal ve bedensel sa?l???n? bozuyor. D?? dünyadan gelen bir tehlikeye kar?? ilk gelen tepki korku oluyor. Korkan insan bedeniyle ve içgüdüleriyle tepki veriyor. Ya kaç?yor ya da korktu?u nesneyle sava??yor. Kaçamay?nca ya da tehdit kayna??n? yok edemeyince de zorlanma ya??yor.

BEL?RT?LER? NELERD?R?

 • Çarp?nt?
 • Kalp at?mlar?n? duyumsama ya da kalp h?z?n?n artmas?
 • Terleme
 • Titreme ya da sars?lma
 • Nefes darl??? ya da bo?uldu?unu hissetme
 • Solu?un kesilmesi
 • Gö?üs a?r?s? ya da gö?üste s?k?nt? hissi
 • Bulant? ya da kar?n a?r?s?
 • Ba? dönmesi
 • Sersemlik hissi, dü?ecekmi? ya da bay?lacakm?? gibi olma
 • Gerçek d???l?k alg?s?, benli?inden ayr?lm?? olma
 • Kontrolünü kaybedece?i ya da ç?ld?raca?? korkusu
 • Ölüm korkusu
 • Paresteziler (Uyu?ma ya da kar?ncalanma hissi)
 • Ü?üme, ürperme ya da a??r? derecede olu?an ate? basmalar? görülür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir