OTHELLO KALESİ

Home » Gezilecek Yerler » OTHELLO KALESİ

Othello Kalesi olarak bilinen bu kale ilk olarak 14. yüzy?lda Lüzinyan’lar taraf?ndan liman? savunmak amac?yla in?a edilmi?tir. Etraf? derin bir hendekle çevrili idi. Koruduu Deniz Kap?s?, Kara Kap?s? ile birlikte surlarla çevrili kentin iki ana giri?inden biriydi. 1492’de Venediklilerin Girne’de yapt?klar? gibi bu ortaça? kalesini de bir topçu tabyas?na dönü?türdükleri görülmektedir. Kalenin giri?inin üzerinde as?l? Venedi?in amblemi olan Saint Mark’?n kanatl? aslan kabartmas?n?n alt?nda kaleyi bu hale getiren kaptan Nicolo Foscarini’nin ad? yaz?l?d?r. Leonardo da Vinci’nin 1481 y?l?nda K?br?s’ta iken Venediklilere kentin savunma sistemi hakk?nda tavsiyelerde bulundu?u söylenmi?tir.

Kale kulelerden ve topçu bataryalar?yla biten koridorlardan olu?mu?tur. Geni? avlusunun bir yan?nda in?a edilmi? olan yemekhane ve üstündeki yatakhane Lüzinyanlardan kalmad?r. Kalenin avlusunda duran toplar?n bir k?sm? Osmanl?, bir k?sm? ?spanyol yap?m?d?r. Demir gülleler toplara, ta? gülleler de manc?n?klara aittir.

Kalenin bugünkü ad?, ada bir ?ngiliz sömürgesi iken kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Sheakespeare’in ünlü tragedyas?n?n bir bölümü “K?br?s’ta bir liman kentinde” geçer ve tragedyan?n kahraman? Othello bir “Moor (Fasl?)” olarak tan?t?l?r. Yazar?n adan?n o dönemde Venedikli valisi olan ve sadece soyad?n?n anlam? “Moor” olan Christophoro Moro’nun ad?n? duydu?u ve yan?larak onun bir Fasl? oldu?unu dü?ündü?ü san?lmaktad?r.

Kara Kap?s? bir ravelinle korunmu?tu. Burada geçitler ve top yuvalar?na ek olarak bir ?apel ve zindan olarak kullan?lan yer alt? odalar? bulunmaktad?r.

Deniz taraf?ndaki Venedik dönemine ait arsenal Canbulat Burcu olarak bilinmektedir.Söylentiye göre Osmanl? ku?atmas? s?ras?nda Canbulat Bey bu giri?teki döner çarka at?yla birlikte sald?rarak i?lemez hale getirmi? ve ?ehit dü?mü?tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir