NESTORYEN(GEORHIOS XORINOS)KİLİSESİ

Home » Gezilecek Yerler » NESTORYEN(GEORHIOS XORINOS)KİLİSESİ

Ma?usa’da ya?amakta olan Suriyeliler (Keldaniler) için, kendisi de onlardan olan tüccar – Françi? Lakhas taraf?ndan 1339 y?l?nda yapt?r?lm??. Kilise içerisinde Nestoryen dini törenlerde kullan?lan Süryani dilinde yaz?lar ve deve resimleri vard?r. Bina giri?i sade olup, üstünde gül penceresi bulunmakta. Terasl? tavan? süslü dirseklerle desteklenmektedir.

Zamanla kilise Rum Ortodoks Kilisesine teslim edildikten sonra ad? ‘Ayios Georgihios Ksorinos’ (Sürgüncü Aya Yorgi) olarak de?i?tirilmi?tir. Kilise ile ilgili ve günümüze kadar gelen ?öyle bir inanç vard?r: dü?man? olan kimse, bu kilisenin dö?emesinden bir miktar toz veya toprak al?p dü?man?n?n evine b?rakt??? takdirde söz konusu ki?i bir y?l içerisinde ölece?ine veya aday? terk edece?ine inan?lmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir