neden-herkesin-sesi-farkl?-500x330

?nsan sesi, daha do?rusu insan konu?mas? olu?urken katk?da bulunan o kadar çok ?ey vard?r ki, bunlar bir araya gelince iki insan?n konu?mas?n?n ayn? olma ihtimali yok denecek kadar azd?r. Hatta her bireyin konu?mas? o kadar kendine özgüdür ki, telefonda sesin alttan ve üstten belirli frekanslar? yok edilmesine ra?men, açar açmaz ‘merhaba’ deyi?inden kar??m?zdaki ki?iyi tan?yabiliriz.
Sesimizin olu?mas?n?n ana nedeni ?üphesiz ses tellerimizdir. Ses tellerinin boyu sesimizin kal?nl???n? belirler. Ne kadar uzunsalar ses o kadar ince ç?kar. Kad?nlar?n erkeklere göre avantajlar? ses tellerinin daha uzun olmalar?d?r. Tabii ki ses tellerimiz sesimizin t?n?s?n? tek ba?lar?na belirleyemezler. Duda??m?z, di?lerimiz, dilimiz olmasayd? ortaya anla??lmaz rahats?z edici bir gürültü ç?kard?.

Konu?urken nefes veririz. Bu nefes konu?man?n karakteristi?ini etkileyen en az 11 noktadan geçer. Ayr?ca ki?inin karakteri, havan?n ak??? ve h?z?, a??z ve dudak yap?s? da konu?mada etkin faktörlerdir. Ancak tüm konu?ma olay?n?n organizatörü beyindeki bir bölgedir. Burada dü?üncenin ana yap?s? olu?turulur, kulak ve gözlerden gelen sinyallerle birle?tirilir ve bo?aza sinyal olarak gönderilir.

Hayvanlarda ise beyinde böyle bir bölge yoktur. Baz? papa?an, muhabbet ku?u hatta karga türlerinin konu?malar? onlar?n ezberleme ve tekrar edebilme yetenekleridir. Bilinçli bir konu?ma söz konusu de?ildir. Genetik olarak insana en yak?n olan ?empanzelerin bile dil ve damak yap?lar? nedeni ile insan gibi konu?malar? mümkün de?ildir.
Dünyan?n dört bir yan?nda farkl? lisanlar konu?uluyor ama tüm bu insanlar a??zlar?nda benzer sesler ç?kar?yorlar. Her iki dudaklar? ile T’ ve ‘B’, dudak ve di?leri ile ‘F’ ve ‘V, dilin ön k?sm? ile ‘T’ ve ‘D’, dilin arka k?sm? ile de ‘K’ ve ‘G’ seslerini ç?kar?yorlar.

Dilin ilk insanlarda, i?birli?i daha do?rusu kültür ve bilgileri gelecek nesillere aktarma ihtiyac?ndan do?du?u san?l?yor. Günümüze kadar alt? bin dil geli?tirilmi?. Dünyadaki bütün dillerin tek ortak yan?, en çok kullan?lan kelimelerin daha az say?da harfle yaz?lmalar?d?r. Altay dilleri ailesine giren Türkçe’mizde baz? ilginç özellikler var. Bir kere cisimleri di?i ve erkek olarak ay?rm?yoruz, ses uyumu var ve bir ad veya fiil kökünden de?i?ik eklerle yeni kelimeler türetebiliyoruz. ?nsan yüzündeki ka?, göz, burun, a??z ve di?er ?ekillerin çok az fark göstermelerine ra?men hepsi birle?ince nas?l bir insan di?erine benzemiyorsa, olu?umunda katk?da bulunan ?eylerin çe?itlili?i aç?s?ndan konu?mam?z da öyledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir