MEZELER
K?br?s’?n tarihsel zenginli?ini olu?turan farkl? uygarl?klar, adan?n sofra kültüründe de ilginç bir çe?itlilik yaratm??t?r. Çok geni? bir yelpaze olarak incelenebilecek bu konunun ba?lang?ç sayfas? mezelerden olu?maktad?r. ?ngilizce’de starter veya appelizer, Frans?zca’da hors d’oeuvre ve ?talyanca’da antipasti olarak adland?r?lan mezelerimiz; haz?rlan??, sunulu? ve e?lik etti?i yemekler ile içkilere ba?l? bir zenginlik ve çe?itlili?e sahiptir. Davetli oldu?unuz bir ev yeme?inde, yerel tatlar sunan bir lokantada, fakat özellikle meyhane / taverna kültüründe mezeler, sofran?n vazgeçilmez zenginli?idir. K?br?s mezelerinin en önemli özelli?i, hemen tamam?nda zeytinya??, tuz ve limonun yer almas? ko?uludur.
Haz?rlan?? bak?m?ndan, sadece soyularak, dilimlenerek ya da çar??dan al?nd??? ?ekliyle sunulan domates, salatal?k, zeytin, peynirler, taze enginar, taze iç bakla, kereviz, turp, gullumbra ve çe?itli kuruyemi?ler ba?ta gelir. Daha sonra çe?itli sebzeler ve salatal?k malzeme, baz? küçük av ku?lar?, çe?itli otlar (gabbar, kaz aya??, kaya koru?u vb.) ve ba?ta ahtapot olmak üzere baz? deniz ürünlerinden ve b?ld?rc?n yumurtas?ndan yap?lan ve haz?rlan???nda yo?unlukla sirke kullan?lan tur?ular, meze sofralar?n?n önemli elemanlar?ndand?r.

Renga, ançuez, sardelli (sardalya), ton bal??? gibi kurutulmu? veya konserve deniz ürünleri yan?nda samarella (kurutulmu? tuzlu et), past?rma (sucuk), salamlar ve bolibif (dana eti konservesi), içki sofras?nda ‘altl?k’ yapmak için tad?na bak?lan hayvansal g?dalard?r.
Tüm K?br?s mezeleri aras?nda özgünlü?ü ve lezzeti bak?m?ndan sofran?n krall??? hellim adl? yöresel özellikli peynirdir. Oldu?u gibi tüketilebilir: ancak ?zgaras? (hellim gabira) ve tavas? (hellim gavr?lm??), birer harikas?d?r.

Çe?itli ha?lamalar da mezeler aras?nda önemli bir yer tutar. Kuru fasulye, patates, pancar, kuru bakla, kuru börülce, vb. Bu tür mezeleri tan?mlarken ‘gaynanm??’ s?fat? kullan?l?r.

K?br?s mezeleri aras?nda limonla kar??t?r?lm??, k?y?lm??. maydanoz eklenmi? ya da humus haline getirilmi? haliyle tahinin de yayg?n bir kullan?m alan? vard?r. Dolma veya sarmalar?n k?yma kullan?lmadan zeytinya?l? olarak haz?rlanmas?, bu harika lezzetlere ‘yalanc?’ ad?n?n yak??t?r?lmas?na neden olmu?tur. Bunlar aras?nda en ünlüleri asma yapra?? ve alt?n renkli kabakçiçe?i ile yap?lanlard?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir