MEVLEVİ TEKKESİ(MÜZE)

Home » Gezilecek Yerler » MEVLEVİ TEKKESİ(MÜZE)

Lefko?a Surlar?’n?n Girne Kap?s?’n?n güneyinde bulunan Mevlevi Tekke, K?br?s’?n en önemli tarihi ve mimari yap?lar? aras?nda yer almaktad?r. Müstesna Vak?flar aras?ndaki Celâliye Vakf?na aittir. K?br?s’?n Osmanl? ?daresi’ne girdi?i 1571 y?l?ndan ba?layarak, di?er tarikatlar?n yani s?ra, Konya, Kula, Karaman ve Sivas gibi yerle?im birimlerinden göçürülenler taraf?ndan K?br?s’a getirildi?i tahmin edilmektedir.

Mevlevili?in Anadolu’daki merkezi Konya, Suriye’de Halep ve K?br?s’ta ise Lefko?a Mevlevi Tekke idi. Tekkenin ?eyhi Konya’ya ba?l? olarak görev yaparken, K?br?s’taki di?er Mevlevi dergâhlar? ile tekkelere dayal? olarak kurulan ‘’Celaliye Vakf?’’n? da idare etmekten sorumluydu.

?imdilik Mevlevi Tekkesi’nin bulundu?u alana 1593 y?l?nda Arabahmet Pa?a Mevlevihanesi in?a edilmi?, daha sonra bu tekke Ferhat Pa?a Mevlevihanesi ad?n? alm??t?r. Dolays?yla ?imdiki Mevlevihanenin bu iki tekkenin bir devam? oldu?u anla??lmaktad?r. Bu tekkenin XII. yüzy?l?n ba?lar?nda Emine Sultan adl? sarayl?n?n verdi?i arazi üzerine kuruldu?u ve türbe binalar?n?n kuzey-do?u d?? duvar?n?n yan?ndaki yaz?ts?z mezar?n emine Sultan’a ait oldu?u öne sürülmektedir. Tekke, yap?ld??? ilk dönemde, semahane, türbe, dervi? odalar?, mutfak, misafir odalar? gibi bölümleri içermekteydi. 1873 y?l? itibariyle tekkede, mesnevi han, ?eyh ve dervi?lerden olu?an 36 ki?i görev yapmaktayd?.

Türkiye’deki tekkelerin 30 Kas?m 1925 tarihinde kapat?lmas?yla Mevlevili?in merkezi Konya’dan Halep’e kayd?r?lm??. Bu tarihten sonra da Mevlevi Tekkesi’nin ?eyhleri ?ngiliz Koloni Yönetimi taraf?ndan Halep’ten getirilmeye ba?lanm??t?r. 1934 y?l?nda Halep’ten getirilen son ?eyh ?aml? Selim Dede’nin 9 Aral?k 1953 tarihinde vefat?ndan sonra K?br?s’taki Mevlevilik de tarihe kar??m??t?r. Tekke uzun y?llar kapal? kald?ktan sonra 30 Nisan 1963 tarihinde ‘’K?br?s Türk etnografya Müzesi’’ ad?yla hizmete aç?lm??t?r.

Ancak müzenin tamam?n?n bir Mevlevi Tekke Müzesi olarak yeniden düzenlenmesi daha uygun görüldü?ünden, 2001-2002 y?llar? aras?nda restore edilmi? sergilenmesi yenilenerek düzenlenmi? ve 7 Aral?k 2002 tarihinde yeniden hizmete sokulmu?tur.

Mevlevihane’ye giri? kap?s?n?n solunda, yak?n bir tarihe kadar fonksiyonunu sürdüren bir sokak çe?mesi bulunmaktad?r. Tekkeye giri? kap?s?n?n üst ba??nda ‘’ya Hazreti Mevlana. Ketebe (yazan) Ahmet Burhanettin’’ cümlesi kay?tl?d?r. Kap?dan sonra bir avluya girilmektedir. Burada, ço?unlu?u tarihi Girne Kap?s? Mezarl???’na ait mezar ta?lar? ile günümüze kadar gelemeyen baz? yap?lar?n kitabeleri sergilenmektedir.

Avlunun do?usundaki bas?k kemerli giri? kap?s?ndan semahaneye girilmektedir. Burada bir mihrap, sema ayinlerinin icra edildi?i bir platform, ah?ap mutrib mahfili ve bir mutfak sergilenmesi bulunmaktad?r. Semahane’nin güney-bat?s?ndaki kap?dan Girne Caddesi boyunca bir aks üzerinde uzanan ve alt? kubbeyle örtülü olan türbe k?sm?na girilmektedir. Türbelerde Mevlevi ileri gelenlerine ait 16 mezar bulunmaktad?r. Mevlevi ba?l?kl? mezar ta?lar? bulunan mezarlardan sadece alt? tanesinin kimlikleri belirlenebilmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir