MARAŞ(VAROSIA - VAROSHA)

Home » Gezilecek Yerler » MARAŞ(VAROSIA – VAROSHA)

K?br?s Bar?? Harekât? öncesi Gazima?usa ?ehrinin en ünlü bölgesiydi. Yap?lan anla?malar sonras? yerle?im ve iskana kapat?lm??t?r.
1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Varosha (Varosia), Türk Silahl? Kuvvetlerinin kontrolu alt?ndad?r. Birle?mi? Milletler de anla?malar gere?i Mara?’da gözlemci statüde asker bulundurmaktad?r. ?çerisinde BM’in kulland??? bir adet bina bulunmaktad?r.
Yakla??k 400 metre ilerisinde ise alt? apartman Türk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan orduevi ve lojman olarak TSK personeline tahsis edilmi?tir.
Türk Silahl? Kuvvetleri mensuplar? ile orduevi yan?nda bulunan k?z ö?renci yurdunda kalan ö?renciler d???nda içeriye giri? kesinlikle yasakt?r.Annan Plan?’na göre kapal? Mara?, K?br?s rumlar?na b?rak?lacakt?. Ancak yap?lan refarandumun K?br?s rumlar? taraf?ndan reddedilmesi sonucu mara? hala bizim kontrolümüzde bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir