MAĞUSA SURLARI

Home » Gezilecek Yerler » MAĞUSA SURLARI

Me?hur Gazima?usa Surlar? Lüzinyan Döneminde (1192-1489) yap?lm??t?r. 1489 y?l?nda Lüzinyan hâkimiyeti sona erip, ada yönetimi Venediklilere geçmi?tir. Osmanl? ?mparatorlu?unun, bir gün K?br?s’a da gelece?ini anlayan Venedikliler, yüksek ve ince yap?ya sahip olan surlar? yenileyip güçlendirmeye karar al?rlar. Özellikle bu i? için, 1550’li y?llarda Venedik’ten getirilen kaptan Nikolao Foskanini ve mühendis Giovanni Girolamo taraf?ndan ?ehir surlar? yeniden elden geçirilir.

1562 y?l?nda güçlendirme i?leri bittikten sonra, surlar?n toplam uzunlu?u 3 km, yüksekli?i ise, yer-yer 15 – 18 metreye kadar yükselir. Surlar hakiki kaleye dönü?türülür.

Osmanl? ?mparatorlu?u adaya geldi?inde, Ma?usa (Gazima?usa) Kalesinde olan Venedikliler, 10 ay direnebilmi?tir. Lala Mustafa Pa?a önderli?indeki Osmanl? ordusunun yo?un ate?i sonunda kalenin baz? yerlerinde ciddi hasar olu?ur. Ayn? anda Venedikliler askeri say?s?ndan % 90’n? kaybederken barut depolar? tükenir.

Gazima?usa Kalesinin fethi, Avrupa tarihinde en uzun ve kanl? süren fentlerin biri olarak kabul edilmektedir. Bu fetihte, Türk ordusunu sonsuz cesareti ve sava? bilgisini gösterirken, Venedik ordusunun direnme inad?n? ve sava?taki olan kurnazl???n? görebiliyoruz.

Zaman?nda kalenin etraf? su ile çevirili olmu? ve giri?ler, zincirler ile kalkan-inen köprülerle sa?lanm??. O köprülerin olan yerlerini hâlâ görebilmekteyiz. Kalenin orijinal kap?lar?ndan: Kara Kap?s? (Ravelin), Deniz Kap?s? (Porta Del Mare). Ayr?ca Othello Kulesi ve Ortaça?’a ait birçok yap? bulunmaktad?r. Osmanl? ordusunun fetih s?ras?nda zarar gören surlar, Osmanl?larca onar?lm??t?r. Gazima?usa Surlar?nda burçlar, magallar, ah?rlar, depo, cephanelik ve rampalar bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir