LEFKOŞA

Home » Gezilecek Yerler » LEFKOŞA

Çok eski bir kurulu? tarihi ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti’nin ba??ehri olan Lefko?a daha çok Lüzinyan’lar devrinde geli?mi?tir. Türk ve Rum kesimlerini ay?ran ye?il hatla ikiye ayr?lm?? olan ?ehrin kuzey bölümünde Türkler oturmaktad?r. Lefko?a’n?n etraf?nda Türklere kar?? savunma maksad? ile 1567 y?l?nda Venedikliler taraf?ndan kal?n ve yüksek surlar yapt?r?lm??t?. Onbir burcun yerald??? bu surlar tüm Lefko?a’y? çevrelemektedir. ?imdi Rum kesiminde kalan ve Konstanza diye bilinen burcun üzerinde K?br?s’?n Türkler taraf?ndan fethi s?ras?nda ?ehit dü?en Bayraktar’?n türbesi ve Bayraktar Cammi yap?lm??t?r. Cami ile türbe, 1963’te ba?lat?lan Rum sald?r?lar? sonucu Rumlar taraf?ndan yak?lm?? ve y?k?lm??t?r. Lefko?a, Ortaça? ve daha sonraki devirlerde yap?lan eserler bak?m?ndan zengin bir ?ehirdir. Bu eserler aras?nda Gotik mimari ve Osmanl? mimari tarz?n?n en güzel örneklerini görmek mümkündür.
Üçyüz y?ldan fazla Türk idaresinde kalm?? olan K?br?s’?n, di?er ?ehirlerinde oldu?u gibi eski Lefko?a’da da bariz bir Türk ?ehri karakteri vard?r.

Lefko?a’n?n görülebilecek yerleri aras?nda Barbarl?k Müzesi, Bedesten, Haydar Pa?a Camii, Selimiye Camii, Etno?rafya Müzesi, Büyük Han, Kumarc?lar Han?, Büyük Hamam, Dervi? Pa?a Kona?? yer almaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir