LAMBOUSA(LAPITHOS)

Home » Gezilecek Yerler » LAMBOUSA(LAPITHOS)

Adadaki on krall?ktan biri olan Lambousa (Lapithos), Alsancak (Karava) civar?nda, M.Ö 1200 y?llar?nda Akalar taraf?ndan bir yar?mada üzerinde kurulmu?tur.

Kelime olarak “Parlak” anlam?na gelen Lambousa, 10000 ki?ilik nüfusu ile bir ticaret kenti olmu?, Roma ve Bizans dönemlerinde ???lt?l? bir ya?am sürülmü?tür. Bu dönemde gimnazium ve tiyatro gibi mimari binalar yap?lm??t?r.

M.S. 7 Yüzy?la kadar süren bu refah dönem Arap ak?nlar?na kadar sürmü? ve huzurun bozulmas? ile Lambousa halk? yava? yava? yerle?im alanlar?n? da??n yamac?na do?ru ta??yarak Lapta’y? kurmu?lard?r.

Araplar?n yenildi?i 965 y?l?nda kent tamamen bo?alt?lm??, yeni yerle?im alan? olan Lapta, Lüzinyan döneminde oldukça geli?mi?tir.

Lambousa’daki kal?nt?lardan günümüze bal?k havuzlar?, kaya mezarlar? ve çok az? korunmu? surlar ula?m??t?r.

Roma döneminde deniz k?y?s?nda oyulmu? bal?k havuzlar?nda temiz suyun girip, kirli suyun ç?kt??? kanallar bulunmaktad?r. Kente ait kal?nt?lar 1900’lü y?llarda yap?lan kaz?lar sonucu ortaya ç?kart?lm??t?r. Tabak, ka??k gibi de?erli e?yalar günümüzde New York ve Londra’daki müzelerde sergilenmektedir. Birçok eserde ?mparatorluk damgas? bulunmakta ve 627-630 y?llar?nda yap?ld?klar? ortaya ç?kmaktad?r. Kaz?larda ayr?ca Demir Ça??’na ait oda mezarlar?n?n ipuçlar?na rastlanm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir