LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ

Home » Gezilecek Yerler » LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ

St. Nicholas Katedrali Akdeniz dünyas?n?n en güzel Gotik yap?lar?ndan biri olarak bilinmektedir. Lüzinyan’lar döneminde 1298-1312 y?llar? aras?nda yap?lm??t?r. Önündeki tropik incir (Ficus Sycomorus) a?ac?n?n in?aat ba?lad??? zaman dikildi?i ve katedral ile ya??t oldu?unu söyleyenler vard?r. 1571 y?l?nda cami haline getirilene kadar adan?n krallar? önce Lefko?a’daki St. Sophia Katedrali’nde K?br?s Kral? olarak, sonra da kutsal topraklara daha yak?n oldu?u için Famagusta’da Kudüs Kral? olarak taç giyerlerdi.

Katedralin en güzel ve en iyi korunmu? olan Bat? cephesinin mimarisi Fransa’n?n Reims Katedrali’nin ön yüzünden etkilenmi?tir. Bu cephede ortadaki giri?in üzerinde Gotik stilde i?lemeli e?siz bir pencere yer alm??t?r. Avlusundaki 16. yüzy?l Venedik galerisi günümüzde ?ad?rvan olarak kullan?lmaktad?r. Giri?inin iki yan?ndaki yuvarlak pencerelerin üzerinde bir Venedik armas? görülmektedir. Oynayan hayvanlar ve çelenklerle süslü kabartman?n Salamis’teki bir Roma tap?na??ndan geldi?i san?lmaktad?r. Katedralin içinde orta nefin yan neflerden tonozla bir tavan? da ta??yan iki s?ra sütunla ayr?ld??? göze çarpar. Aps?ti K?br?s kiliselerinin ço?unda oldu?u gibi Do?u üslubunda, yani üç bölmelidir. Yukar?daki gül pencereler veya sivri kemerli ince uzun pencereler çok iyi korunmu? durumdad?r. Bat? yönünde ve yanda iki ufak ?apel yer alm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir