Krep nasıl yapılır?

Home » Dünya Mutfağı » Krep nasıl yapılır?

krep

Un, süt, ya?, yumurta…Bu dörtlü, keyifli bir kahvalt? için sizin en büyük yard?mc?lar?n?z olabilir. Ne oldu?unu az çok tahmin ettiniz elbette bahsedece?imiz bu lezzetin: Krep…

Kimi zaman sabah kahvalt?lar?n?n kurtar?c?s?, kimi zaman da ö?le sonras? dost toplant?lar?n?n lezzetli bir ikram?. Çokça da kalabal?k bir kahvalt? masas?n?n hep birlikte payla??lan leziz mutlulu?u. Krep yapmak ise bir o kadar kolay.

Malzemeler

125 gr un
250 gr süt
75 gr s?v?ya?
4 adet yumurta
2 gr tuz
75 gr ?eker
Yap?l???
Krep her ne kadar, süt yumurta gibi her zaman buzdolab?n?zda bulunabilecek malzemelerle yap?lan bir yiyecek olsa da, haz?rlamas? dikkat ve zamanlama gerektirmekte. ?lk bak??ta kolay gibi görünse de, biraz el marifeti, biraz çabukluk ve pratiklik, biraz da klasik tabirle “el ayar?, göz karar?” istiyor sizden bu tarif. Malum, süt ve yumurta çok çabuk k?vam?n? kaybedip bozulabilen ürünler. Ate?te fazla ya da az tutmak, krep hamurundaki oranlar?, az veya çok ç?rp?lmalar?, lezzetini ve dolay?s? ile haz?rlad???n?z krebin be?enilmesini do?rudan etkileyecektir. Peki bu lezzetin fiyaskoya dönü?memesi ve tabakta b?rak?lan krep dilimlerini görüp “Ben zaten krep sevmiyorum” sözlerini i?itmemek için hangi basit ipuçlar?n? uygulaman?z gerekiyor? ?imdi k?saca bunlardan bahsedelim.

krep-02-360x241

Öncelikle krep için haz?rlayaca??n?z harç, yani hamurunuzun k?vam? önemli. Derince bir kab?n içine un, yumurta, süt, çok az çiçek ya?? ve su kat?p ç?rparak haz?rlayaca??n?z bu hamur için ilk kural ?u: Hamurun pütür pütür hale gelmemesi, topakla?mamas?. Bunun için h?zl?ca ve uzunca bir süre ç?rpmak çok önemli. (Tabi bu süre gere?inden fazla da uzamamal?, süt ve yumurtan?n özel durumundan bahsetmi?tik) Bu noktada malzemelerin hangi s?rayla birbirine kar??t?r?laca?? da önemli. Kimi zaman ilk ç?rpmada un, süt, su kullan?l?p, yumurtalar daha sonra eklenip ç?rpmaya devam edilmekte. Fakat ilk ç?rpma s?ras?nda di?er malzemeler ile birlikte yumurta da ayn? anda eklenirse (Hatta önce yumurta ve unu kar??t?r?p, ard?ndan sütü azar azar katarak ç?rp?l?rsa ) topaklanma sorunu ortadan kalkacakt?r. “Harc?n içine kabartma tozu katmal? m?y?m?” derseniz, bu elbette tercihinize kalm??. Daha dolgun dilimler istiyorsan?z kabartma tozu ekleyebilirsiniz. ?unu söyleyebiliriz ki, klasik bir krep lezzeti için kabartma tozuna gerek yok. Ayr?ca krebin tatl? ya da tuzlu olmas? da damak tad?n?za ba?l?. Hamura ekleyece?iniz bir miktar tuz ya da ?ekerle, tam arad???n?z lezzette krepler yapabileceksiniz.

Yumurtay? nas?l ekleyece?iniz de önemli bir püf noktas?. Daha yumu?ak bir krep haz?rlamak isterseniz, yumurta ak? ve sar?s?n? ay?r?p, önce sar?s?n? hamur harc?na eklemelisiniz. Yumurta ak?n? ise ayr? bir kapta ç?rp?p, as?l harca azar azar katmal?s?n?z.

Krep hamurunu haz?rlad?n?z. Hamur burada laf?n geli?i, bu daha çok koyu, yo?un bir s?v? hamuru, daha do?rusu harc?. E?er daha lezzetli krepler pi?irmek isterseniz, bu s?v? krep hamurunu 1-2 saat buzdolap?nda dinlendirmenizi öneririz. Dinlenmi? hamur ile, un, süt ve yumurta lezzetleri birbiriyle daha çok özle?ip bütünle?ecek. Tabi krepleri hemen pi?irmek zorunda de?ilseniz. Bildi?iniz gibi krep, sabahlar? kalkar kalkmaz “Bu sabah can?m krep çekti, hemen haz?rlayay?m” cümlesi ile ifade edilebilecek ani kararlar?n yeme?idir genellikle!

crepes-696x464
Lezzetli bir krep için bir di?er püf noktas? da kullan?lacak ya??n çe?idi ve miktar?. Tavada k?zd?raca??n?z ya? miktar?n? mümkün oldu?unca az kullanman?z? öneririz. Ne kadar az ya? kullan?rsan?z o kadar lezzetli krepler elde edeceksiniz. Hem ya??n kokusu haz?rlad???n?z krebin kendine özgü koku ve lezzetini örtmemi? olacak hem de daha hafif krepler haz?rlam?? olacaks?n?z. Ya? çe?idi de tercihinize ve damak tad?n?za kalm??. Çok az miktarda tereya?? ya da margarin, çiçek ya??ndan daha lezzetli krepler pi?irmenizi sa?layacak. Fakat çiçek ya??na göre biraz daha a??r bir lezzeti olabilir elbette.

S?ra geldi krepleri k?zartmaya.Tavada k?zd?rd???n?z ya??n üstüne s?v? krep hamurundan kepçeyle bir miktar al?p tavaya dökebilirsiniz. Bundan sonras? ise biraz el mahareti. Öncelikle tavay? oynatarak harc? tüm tavaya e?it ?ekilde yaymal?s?n?z. Maharetinize güveniyorsan?z tavay? sallay?p, k?zarmakta olan dilimleri ters yüz edebilir, her iki taraf?n?nda düzgün pi?mesini sa?layabilirsiniz. Bunun yerine spatula ile de ayn? i?lemi yapabilirsiniz. Krepleri fazla yakmadan ba?ka bir taba?a almal?s?n?z. Haz?rlad???n?z kreplerin aras?na (Tatl? ya da tuzlu tercinize göre) reçel, marmelat, bal koyabilece?iniz gibi, ince peynir dilimleri veya rendesi ekleyip katlayarak dürüm ?eklinde de servis edebilirsiniz. Bu ?ekilde sade dilimlere lezzetler kat?p, görsel olarak da renklendirebilirsiniz. Art?k kreplerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra haz?rlayabilece?iniz meyveli krepler, sebzeli krepler hatta bal?kl? krepler ile menünüzü çe?itlendirmeniz de mümkün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir