Kıbrıs Mutfak Kültürü

Home » Mutfak Kültürü » Kıbrıs Mutfak Kültürü

Kuzey K?br?s Mutfak Kültürü Üzerine Notlar
K?br?s’?n mutfak de?erleri Anadolu Türk mutfak kültürünün devam? görünümündedir.Kuzey K?br?s Türk mutfak kültürünün bugünkü zenginli?i beraberlerinde getirdikleri kendi kültürlerini burada ya?at?rken; adada kar??la?t?klar? yeni malzemelerden çe?itli yiyecek-içecekler yaratm??, mutfak kültürlerine yeni tatlar, yeni de?erler katm??lard?r.
Beslenme kültürü sürekli etkile?ime aç?k oldu?undan, kom?u kültürleri etkilerken, onlardan kendi inan??lar?na, kendi zevklerine uygun olanlar? alm??, bunlar? kültürlerine uyarlam??lard?r.Kuzey K?br?s Türk mutfa??n?n bugünkü zenginli?i bu uyumlu sentezde aranmal?d?r.
Kuzey K?br?s Türk mutfa??n?n ba?l?ca karakteristikleri ?unlard?r:

a. Ada Mutfa??, Akdeniz Mutfak Kültürünün Özelliklerini ta??r.Kuzey K?br?s mutfa??n? olu?turan yiyecek,içecekler Akdeniz kültürünün özelliklerine sahiptir.
?klim, deniz ve ona ba?l? ada ya?am?, ekolojik ortam, insanlar?n tarih boyu süregelen ili?kileri, yiyecek üretim sistemleri, bitki örtüsü ve hayvan üretiminden olu?an do?al çevre Akdeniz kültür havzas?nda bir bütünlük göstermektedir. Bunlar? Akdeniz’e k?y?s? olan di?er ülkelerde de görmemiz mümkündür.
Ayr?ca tarih boyunca Akdeniz çevresinde yap?lan birçok sava? ve göç ada üzerinden olmu?, bu durum K?br?s mutfa??n? çok kültürlü bir yap?ya kavu?turmu?tur.
b. Kuzey K?br?s mutfa??, Anadolu Türk mutfa??n?n bir devam? görünümündedir.Dört yüzy?l? a?k?n bir süre Anadolu’dan K?br?s adas?na yap?lan göçler, adada yeni bir mutfak kültürü yaratm??t?r.
K?br?s’a yap?lan zorunlu ve gönüllü iskânlarda yerle?tirilen Türk nüfusu Anadolu’nun sadece bir yöresinden olmam??, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun çe?itli yerle?me yerlerinden getirilen topluluklar mutfak kültürü ve yemeklerinin çe?itlenmesini sa?lam??t?r.Bugün Kuzey K?br?s Türk Mutfa??’n?n tam bir envanteri yap?lsa Anadolu’nun bat?s?ndan do?usuna, kuzeyinden güneyine birçok yeme?in Ada’da canl? bir ?ekilde ya?ad??? görülür.
Kuzey K?br?s meyhane kültürü kendine özgü bir karakter ta??r.K?br?s mutfa??nda burada ya?ayan halklar? birbirinden ay?ran en önemli etken dindir. Dinî inan??lar?n beslenme kültürüne getirdi?i baz? yasaklamalar, baz? k?s?tlamalar önemli sonuçlar yaratm??t?r. H?ristiyanl???n ?arab?, bu ba?lamda içkiyi kutsal saymas?, ?slâmiyetin yasaklamas? K?br?s içki gelene?inin iki toplam aras?nda farkl? bir geli?me göstermesine yol açm??t?r.
?çki içme al??kanl??? çevresinde kendine özgü bir beslenme biçimi yaratm??, zengin meze ve yemek çe?itleri bir ölçüde bundan do?mu?tur.
Say?lar? Rum kesimine göre çok az olan meyhanelerde içkiyle birlikte getirilen, i?tah aç?c? lezzetleri, hafiflikleri, küçük porsiyonlar halinde sunulmalar? ve belki de en önemlisi süslemeleri ile dikkatleri çeken mezeler K?br?s Türk mutfa??nda zengin bir çe?itlilik gösterir.
Bu çe?itlili?in Ada’n?n Ön Asyal? ve Akdenizli özelli?iyle yak?n ili?kisi oldu?u ortadad?r. Yüzy?llard?r ya?ad???m?z bu co?rafyada ili?ki kurdu?umuz boy ve uluslar?n içki kültürlerinden birçok olumlu ve olumsuz çe?itlili?i alarak kendi kültürümüze katm?? oldu?umuz da bir gerçektir.
Son y?llarda Türkiye ve Türk dünyas? mutfak kültürleri konusunda ba?lat?lan çal??malar geli?tikçe Kuzey K?br?s Türk mutfak kültürü ve yemekleriyle ilgili birçok bilgi ve belgenin literatüre kazand?r?laca??, ulusal kültürümüzün bu yönden de geli?ece?i ortadad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir