KARMİ(KARAMAN) KÖYÜ

Home » Gezilecek Yerler » KARMİ(KARAMAN) KÖYÜ

K?br?s ?ngiliz Sömürgesi alt?nda oldu?u 1878-1960 y?llar? aral???nda aday? ziyaret eden aristokrat ?ngilizler, hayallerindeki yer olarak tan?mlad?klar? Girne’ye yerle?meye karar vermi?ler. ?ngiliz nüfuzlu aileler ve sanatç?lar, Akdeniz mimarisine uygun muhte?em kö?k ve villalar yapm??lar. Palmiyelerin bulundu?u çiçek bahçeleri, dünyan?n çe?itli yerlerinden gelen birbirinden güzel objelerle süslenmi? bu saray gibi villalarda uzun y?llar bohem bir ya?am sürmü?lerdir. 1900’lü y?llarda Avrupa ve Amerika’dan gelen ünlü ki?ilerde burada uzun y?llar ya?am??lard?r. Siyasi gerginliklerin artmas? ile baz? sakinler aday? terk etmi?, baz?lar? ise an?lar?ndan vazgeçmeyip kalmak istemi?lerdir.

Sava? sonras?nda KKTC Hükümeti, da??n?k ?ekilde ya?ayan yabanc?lar? bir araya toplam??t?r. Eski bir Rum köyü olan, bugün Karaman olarak da bilinen köye evlerin onar?lmas? ko?ulu ile K?br?s’l? yabanc?lar?n yerle?mesi sa?lanm??t?r.

Girne’nin bat?s?nda bir da? yamac?na kurulmu?, e?siz bir manzaraya sahip köye yerle?en sakinler orijinaline sad?k kalarak restore ettikleri 150 haneli bir Akdeniz ütopyas? yaratm??lard?r. Girne’ye 8 km uzakl?kta olan köyde birço?u ?ngiliz olmakla birlikte Almanlar, Frans?zlar, ?talyanlar, Hollandal?lar, ?sviçreliler, Amerika ve Kanadal?lardan olu?an yabanc?lar atalar?ndan kalan bohem hayat?n izini sürmektedirler.

Köy çevresinde yap?lan arkeolojik kaz?larda Orta Tunç ça??ndan kalan oda ?eklinde mezarlar bulunmu?tur. Mezarlardan birinin koridorunda en eski insan figürü olarak kabul edilen bereket tanr?ças?na ait figür ortaya ç?kar?lm??t?r. Ayr?ca ölülere arma?an edilen mavi fayanstan boncuklar ve Girit’ten gelen Minos uygarl???na ait kaplara rastlanm??t?r. Verilere göre, Lapithos’daki gemilerde çal??an gemicilere ait oldu?u dü?ünülen bu nesneler, Tunç Ça??’nda çevre ülkelerle yap?lan ticari ili?kileri ortaya ç?karmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir