KANTARA KALESİ

Home » Gezilecek Yerler » KANTARA KALESİ

Be?parmak S?rada?lar? üzerine in?a edilen üç kaleden biridir. St. Hilarion ve Bufavento Kaleleri gibi Arap Ak?nlar?na kar?? Bizansl?lar taraf?ndan in?a edildi?i tahmin edilmektedir. Deniz seviyesinden 2068 ayak yükseklikteki bir tepe üzerinde bulunmaktad?r. Adan?n kuzey k?y?s?n?, Mesya Ovas?’n? ve Karpaz Yar?madas?’n? denetleyebilecek bir konuma sahiptir. Yaz?l? kaynaklar kalenin ad?ndan ilk kez Aslan Yürekli Richard’?n K?br?s’? ele geçirdi?i 1191 y?l?nda söz etmi?tir. Lüzinyan ?övalyaleri aras?nda ortaya çikan anla?mazl?klardan ileri gelen birçok sava?lara sahne olmu?tur. Kale araziye uydurularak yap?lm??t?r. Alman ?mparator Federich II. taraftarlar?n?n 1229 y?l?nda Lefko?a sava??nda Regent John d’lbel’n?n ba?kanl???ndaki Kral Henry I’in taraftarlar?na yenilmesinden sonra, Alman yanl?s? dört liderden biri olan Gauvain de Chenichy baz? taraftarlart? ile bu kaleye s???n?r. Regent John d’lbeln kaleyi ele geçirmek için ?övalye Anseau da Bria’y? görevlendirir. Kalenin duvarlar? özel bir manc?n?kla tahrip edilmesine kar??n ancak Gauvain de Chenichy’nin bir y?l sonra ölümü üzerine ele geçirilebilir. Kale Cenevizlilerin 1373 y?l?nda Lefko?a ve Ma?usa’y? i?gal etmesine kar??n, Kral Peter II (1369-1382) taraftarlar?n?n elinde kalmaya devam eder. Antakya Prensi John Cenevizlilerin elinde tutsak oldu?u bir s?rada a?çi k?l???nda ve ba?ka bir a?ç?n?n yard?m?yla kaçara bu kaleye s???n?r. Kale 1391 y?l?nda Peter II’nin amcas? ve halefi Kral James I (1382-1398) taraf?ndan tahkim ettirilir. ?imdiki tahkimat?n bu tarihe ait oldu?u tahmin edilmektedir. K?br?s’?n Venediklilerin eline geçmesinden sonra kalenin savunulmas? görevi bir ?talyan birli?ine verilir. Ancak adam azl??? nedeniyle bu dönemde savunulmas?na gerek duyulmayan denizden uzak Buffavento ile St. Hilarion Kaleleri gibi bu kalenin de askerden ar?nd?r?lmas? kaç?n?lmaz olur. Üzerine kurulu olan tepenin bat?, kuzey ve güneyindeki kayal?klar ula??ma imkan vermedi?inden kalenin giri?i do?uya yap?lm??t?r. Kaleye giri?i sa?layan do?u k?sm?n?n zay?f olmas? nedeniyle, sur ve kulelerle savunulan giri? kap?s?, Barbikan ve iç giri? gibi üçlü bir d?? savunma sistemi ile güçlendirilmi?tir. Barbikan bölümünde dü?man çembere al?n?p imha edilmekteydi. Kalenin içinde olan bölümler ve yerler: 1. D?? giri?i sav?nana dikdörtgen kuleler. 2. D?? giri?in tahkimat duvar? kuzey ve güneydeki iki k?le ile s?n?rland?r?lm??t?r. 3. Babikan ve iç giri?i savunan kuleler. 4. Güneydo?u kulesi. Haç tonozludur. 5. Ne amaçla kulland??? bilinmeyen tonozlu oda. 6. Asker odalar? olarak kullan?ld???na inan?lan bu tonozlu ve mazgal deliklidir. 7. Ortaça?dan kalma tuvalet. 8. Kalenin güney duvar?. 9. Atnal? planl? su sarn?c?. 10. Kule kal?nt?s?, harabe halindeki odalar ve su sarn?c?. 11. At nal? planl? kule. 12. Tonozlu odalar. 13. Su sarn?c? olarak kullan?lan odalar. 14. Tonozlu odalardan birinci ç?k?? kap?s?. 15. Güzel bir penceresi olan kule. 16. Üç taraf?nda mazgal delikleri bulunan at nal? planl? kule.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir