Kaktüsün inanılmaz faydası

Home » Dünya Mutfağı » Kaktüsün inanılmaz faydası

kaktus-cesitleri

Eskiden sadece çöllerde ve ?ss?z yerlerde görülen kaktüs bitkisi art?k hemen her yerde kar??m?za ç?k?yor. Nedeni ise çok su istememesi ve budanmas?na çokta fazla gerek kalmamas?.

Dünyada da üretimine önem verilen bu bitki art?k hem iç hem de d?? mekanlar?n bitki ile süslenmesinde dahi kullan?l?yor. Yal?n ama ayn? zamanda yer dolduran görüntüsü sayesinde herkes taraf?ndan s?kça tercih ediliyor.

Kaktüs radyasyonu önlüyor
Yap?lan ara?t?rmalar kaktüsün elektronik e?yalar?n yayd??? radyasyonu önledi?i yönde. Bu nedenle art?k bilgisayar, televizyon, telefon ve daha nice teknolojik aletler dolu ya?am alanlar?nda ba?kö?e de mutlaka bir kaktüse rastlars?n?z. Özellikle de büyük ve kalabal?k ofislerde her masaya neredeyse iki bilgisayar dü?erken kaktüs resmen imdad?m?za yeti?iyor.

14740161900-51193700

Dikenleri ve görüntüsünün renksiz, çiçeksiz olmas? ve ayn? zamanda kokusuz olmas?ndan dolay? itici gelen bu bitkiyi ne?eli, renkli alt materyallerle süslerseniz veya renkli bitkilerin içine yerle?tirirseniz bu itici görüntüsünden eser kalmayacakt?r.

Evinizin hangi bölgelerinde olmal?
Pe?im hükümlü olarak ne gerek var ?imdi dedi?iniz kaktüsün nadide özelliklerine kar?? sayg? duymak ve biraz da kulak vermek gerekiyor. Her ?eyin do?al?n?, organi?ini bulal?m bu ?ekilde ya?ayal?m derken bu topraktan ç?kan do?al bitkinin mucizelerini görmezden gelmemek gerek. Siz de evinizin radyasyon alt?nda olabilece?ine inand???n?z çal??ma odas?, salon vb. bölgelere mutlaka minik de olsa bir saks? içerisinde kaktüs yerle?tirmelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir