İyi bir evsahibi ve misafir olmak için

Home » Dünya Mutfağı » İyi bir evsahibi ve misafir olmak için

iyi-misafir-nasil-olunur-696x463

?yi ev sahibi nas?l olunur?

Masaya oturuldu?u zaman hiç kimse barda??n?n doldurulmas?n? istememelidir. Bo?alan bardaklar? evsahibi takip etmelidir.

Mumlarla karanl?k ortam yaratmaktan ya da masaya koyaca??n?z büyük süs çiçekleriyle misafirlerin görü?lerini engellemekten kaç?n?n. Ayr?ca masaya kokulu mumlar koymaktan da kaç?n?n; çünkü mumlar i?tah kaç?r?c? etki yaratabilir.

Servis edilen yemekleri her taba??n farkl? yerlerine koymaya özen gösterin. E?er tüm yemekler bir taba?a s??m?yorsa herkese ek küçük bir tabak koymay? ihmal etmeyin.

Tatl? servisi yap?lmadan önce masada önceki yeme?e ait hiçbir?ey kalmamal?; ?arap bardaklar?, biberlik ve tuzlukla birlikte çe?ni tabaklar?n?n da kald?r?lmas? gerekir.

?yi bir misafir nas?l olur?

E?er özel bir diyet yap?yorsan?z bunu evsahibine önceden bildirmelisiniz. Böylece taba??n?zda yenmemi? yemek b?rakmazs?n?z.

Oturur oturmaz peçetenizi kuca??n?za serin. Masadan kalkman?z gerekirse peçeteyi yemek taba??n?n sol taraf?na b?rak?n. Asla sandalye üzerine koymay?n.

E?er yemek servisini kendiniz yapacaksan?z asla taba??n?z? çok doldurmay?n. Yemek ile ilgili yapaca??n?z iltifatlarda a??r?ya kaçmamaya özen gösterin.

?arap barda??n? sap?ndan tutun, kenar?ndan de?il. Ayr?ca bardak üzerinde parmak ya da dudak izi b?rakmamaya özen gösterin. E?er bardak üzerinde leke görürseniz kibarca peçetenizle temizleyin.

Yemek bittikten sonra taba??n?z? kenara itmeyin; evsahibinin taba??n?z? almas?n? bekleyin.

Masada otururken dikkatiniz evsahibi ve di?er misafirler üzerinde olsun. ?ki aya??n?z da yere bass?n; asla ayaklar?n?z? çapraz yapmay?n. Ve asla çatal-b?çakla oynamay?n.

Ek bilgi
Tek say?da misafir davet edin. Böylece misafirlerin çift çift grupla?mas?n? önleyerek herkesin sohbete kat?lmas?n? sa?lars?n?z.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir