Item image

TURTLE BEACH BAR & RESTAURANT

Alagadi sahili uzun y?llar kendi kaderine terkedilmi? e?siz güzellikte bir kumsal?m?zd?r. Ancak 90’l? y?llarda Alagadi’nin özel koruma alan? ilan edilmesiyle birlikte hem bölge halk?n?n hemde turistlerin ilgi oda?? haline gelmi?tir. Bölgesi güzel sahilimizi ziyeret eden halk?m?za hizmet sunmak için 1999 y?l?nda Alagadi Turtle Paradise Bar ve Restaurant faaliyete geçmi?tir.

Geçen zaman içerisinde gelen ziyeretçilerimizin talepleri ve önerileri do?rultusunda ?ekil kazanan restaurant?m?zda bal?k, fastfood ve kabab çe?itlerinden olu?an bir menüyle mü?terilerimize e?siz tatlar sunuyoruz. Da? ve deniz manzaras?n?n bulundu?u,nezih ortam?n?n sa?lad??? huzur paha biçilmez. Tüm yenileme çal??malar?m?zda do?an?n dokusunu bozmamaya özen görterdik.  Ah?ab?, has?r?n ve do?al  ta??n kombinesinde otantik bir yap? olu?turduk. Yeni çehremizle tüm mü?terilerimizden olumlu tepkiler almam?z bizi son derece mutlu k?lmaktad?r.

Alagadi Turtle Paradise Bar ve Restaurant e?siz ve lezzetlerimiz yan?nda merakl? mü?terilerimize çe?itli fiziksel aktivitelerde bulunma imkan?da sunuyoruz. Adrenalin tutkunu olaca??n?z kitesörf dersleri ve ayr? bir dünya olan saatl? tüplü dal?? kurslar?na sertifikal? bir e?itmen e?li?inde kat?lma olana??na sahipsiniz. Bunun yan?nda izlerken büyük keyif alaca??n?z tam bir görsel ?ölen olan,ka?lumba?alar?n sahile ç?k?p yumurtlama anlar?n? ve yavrular?n yumurtadan ç?kma an?n? izleme f?rsat?n? da yakalam?? olacaks?n?z. Her yönüyle keyif alaca??n?z Restaurant?m?za herkesi davet ediyoruz.