Item image

PİZZA VİRA RESTAURANT

K?br?s’ ?n lezzet dura?? Pizza Vira …1975 y?l?nda Ferit Cemal Ba?ar? taraf?ndan bir büfe i?letmecili?iyle ba?layan, uzun y?llar bölge halk? ve ö?rencilerine “Baraka” tabiriyle hizmet veren ve o y?llardaki bir çok ö?rencinin haf?zalar?nda halen yer tutan efsanevi bir ortam.. ??te bu ortam ilk dönemden Eylül 1992’ye kadar Baraka içerisinde hizmet vermi?, Cafe Vira ve daha sonra Pizza Vira isimlerini alarak ve sürekli kendini yenileyerek günümüze kadar gelmi?tir.Bugün Pizza Vira,   Restaurant Cafe & Bar olarak ISO 22000 G?da Güvenli?i Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlar?nda benzersiz lezzetleri misafirlerine sunuyor.. Pizza Vira’ ya   özel malzemelerle haz?rlanan,   birbirinden farkl? pizzalar?, çok özel soslarla bezenmi? makarnalar?, Akdeniz’den kopup gelmi? taptaze ye?illiklerle yap?lan salatalar?, farkl? tariflerle haz?rlanan et yemekleri, en lezzetli tatl? ve dondurma çe?itleri ile Pizza Vira,   K?br?s’ ?n lezzet ustas? olmaya hak kazan?yor…

Akdeniz mutfa??n?n hafif ve sa?l?kl? yiyecekleri ile yemenin zevkini ve yemeklerin lezzetini ya?ayabilirsiniz. Özel undan haz?rlanan ve ?i?kinlik yapmayan pizzalar, sa?l?kl? ya?amay? bilenlerin vazgeçilmez mutfa?? ile haftan?n yedi günü hizmete aç?k olan Pizza Vira,   paket servisi ile de bu lezzetleri kap?n?za kadar getiriyor.

Yal?n ve dingin ambians? ile yemeklerinde huzur arayanlar?n adresi olan Pizza Vira, ayn? zamanda café ve bar seçeneklerini de sunmaktad?r.

350   ki?ilik oturma kapasitesi, güleryüzlü ve deneyimli personeli ile özel toplant?lar?n?z, i? yemekleriniz ve kutlamalar?n?zda da ev sahipli?i yapan Pizza Vira’n?n, ferah atmosferinde stresten uzak keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Zengin Menu  

Hafif bir ?eyler at??t?rmak isteyenlere antipasti seçenekler, en taze ye?illiklerle ve soslarla haz?rlanan salatalar, tad? dama??n?zda kalacak makarnalar,   incecik ç?t?r ç?t?r kenarl? pizzalar, özel olarak marine edilen, ?zgaran?n verdi?i lezzet ve hafiflikle pi?irilen, çe?itli garnitürlerle servis edilen et yemekleri, zengin ?arap menüsü ile birlikte sunuluyor.

En lezzetli malzemelerin harmanlanmas?…

Pizza Vira   malzemelerinin büyük k?sm?n? kendisi için özel olarak ürettiriyor. Domates sosunun pizzaya katt??? dayan?lmaz lezzet yads?namaz. Pizza Vira pizzalar?nda taze domateslerle haz?rlanm?? domates sosu kullan?l?yor..Malzemeler ise özel olarak Pizza Vira ?efi taraf?ndan seçiliyor.   Lezzetini keçi-koyun sütünden alan K?br?s’?n me?hur HELL?M peyniri ise Pizza Vira pizzalar?na enfes lezzeti veren bir ba?ka özellik..

Hamurun benzersiz özelli?i…

Pizzan?n en önemli malzemesi hamurudur. Pizza Vira’ da pizza hamuru için özel üretilen un ve maya kullan?l?yor. Hamur mayalanabilmesi ve elle kolayca ?ekillenebilmesi için 8 saat uygun ortamda bekletiliyor. ?deal boyuta ula??ncaya kadar da sadece elle ?ekillendirilerek aç?l?yor.

Ö?len ve ak?am yemeklerinizde arad???n?z tat…

Pizza Vira, ö?le yemekleri için h?zl?, doyurucu ve uygun fiyatl? menü seçenekleri, ??k ve huzurlu ortam? ile civar çal??anlar?na farkl? alternatifler sunuyor. Ak?am yemeklerinde ise ortamda lezzet ve dinginlik arayanlar?n gözdesi oluyor. Aile ve arkada? ortam?na uygun konsepti ile ?imdiden müdavim kitlenin favorisi olmu? durumda..

Özel ?irket yemekleri ve toplant?lar için en uygun ortam…

Pizza Vira güler yüzlü hizmet anlay??? ve ferah atmosferi ile özel ?irket yemekleriniz ve toplant?lar?n?z için de uygun ortam? sunuyor. Dilerseniz size özel haz?rlanan fiks mönü seçenekleri ile de size uygun alternatifler yarat?yor. Pizza Vira ile toplant?lar?n?z, grup yemekleriniz, ?irket ve özel kutlamalar?n?z için görü?ebilir, dilerseniz anla?mal? ?irket çal??malar?m?zdan faydalanarak ?irketinize özel indirimler alabilirsiniz.

H?zl? paket servis ile an?nda kap?n?zda…