Item image

PEANUTS (EZİÇ)

K?br?s’ta Restaurant denince EZ?Ç vazgeçilmez.. Eziç 22 y?l öncesinin heyecan ve enerjisini bugüne ta??maya devam ediyor. Eziç Restaurant, gurmeli?i meslekten çok, ya?am zevki olarak alg?layan bir bak?? aç?s? ile yönetiliyor.

Eziç, adada yemek kültürünü, yeniden tan?mlam?? bir kurulu? ve dünya mutfaklar?n?n damak tad?n? K?br?s’a ta??d?k. Biz ba?ard???m?z? dü?ünüyoruz ama yine de siz gelin kendiniz karar verin..

??imizi tutkuyla yaparken, özümüzdeki samimiyet ve s?cakl??? ortaya koyar, rahatl???n?z için gereken her?eyi dü?ünürüz.

E?er fazlas?n? istiyorsan?z, tavuk, et, deniz ürünlerinden, mükellef kahvalt?lara kadar say?s?z seçenek sizleri bekliyor. Sa?l?kl? ya?am dü?künlerine de kap?m?z her daim aç?k.