Item image

DOMİNO'S RESTORANT

1996 y?l?nda Türkiye’de ilk ?ubesini Ulus’ta açan Domino’s Pizza Türkiye olarak ?u an, ?stanbul, ?zmir, Ankara ve Bursa ba?ta olmak üzere 62 ile yay?lm?? 393 ?ubemiz ile Türkiye pizza endüstrisine öncülük ediyoruz. Dünya’daki 10000. ?ubeyi Türkiye’de açman?n gururunu ta??yan Domino’s Pizza Türkiye olarak, dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de en yayg?n evlere servis pizza zinciri konumunday?z. Franchising sistemiyle büyüme planlar? kapsam?nda farkl? illerdeki ?ube aç?l??lar?m?z ile 2017 sonuna kadar Bart?n, Sinop, Erzincan, Mu?, I?d?r, Kars, A?r?, Siirt, ??rnak, Kilis, Burdur illerine de yay?lmay? hedefliyoruz.

Domino’s Pizza Türkiye olarak, pizza sektörüne “evlere servis” anlay???n? getirerek, sektörde önemli bir yenili?in öncülü?ünü yapm?? bulunuyoruz. Geli?tirdi?imiz fikirler ve gerçekle?tirdi?imiz projelerimiz ile sektörde yol gösterici bir konumday?z. En lezzetli pizzalar? haz?rlamak için büyük bir tutkuyla çal???yoruz ve yapt???m?z kampanyalarla misafirlerimize çok avantajl? f?rsatlar sunuyoruz. Pizzalar? en lezzetli an?nda, 30 dakikada teslim ediyoruz; herhangi bir gecikme durumunda ise “An?nda Bedava” garantisi kapsam?nda sipari?teki pizzan?n ücretini alm?yoruz. Sundu?umuz tüm bu ayr?cal?klarla Türkiye pizza endüstrisine liderlik ediyoruz. Domino’s Pizza olarak bu güne kadar önümüze koydu?umuz hedeflerin tümünü gerçekle?tirdik. ?lerleyen y?llarda da farkl? ba?ar?larla büyüyece?imizden Domino’s Pizza Türkiye ailesi olarak eminiz. Dünyada en h?zl? büyüyen ilk be? ülkeden birisi olarak, 2017 y?l? sonuna kadar 600 ?ube ve 10 bin çal??an ile dev bir evlere servis pizza ?irketi olmay? hedefliyoruz. Ayn? zamanda yenilenen lezzetimiz ile de “Ortado?u ve Do?u Avrupa’n?n en lezzetli ve ula??labilir pizza ?irketi” olmay? amaçl?yoruz.

Pizza Restaurantlar? A.?.’ye ba?l? olarak çal??an Genel Müdürlük çal??anlar?m?z?n say?s? büyümemizle do?ru orant?l? olarak artmaktad?r. ??imiz Hayat?m?z konseptimizle ba?ar?ya giden yolun tak?m çal??mas?ndan geçti?ine inanan bizler, tüm departmanlarla ortak çal??ma yaparak bilgi ve deneyimi 4500’den fazla çal??an?m?zla sa?lar?z.