Is?rgan Otunun Faydalar?

?lkbaharda toplanan ?s?rganlar?n körpe yapraklar? kuru ve havadar bir yerde demet halinde as?larak kurutulur. Daha sonra yapraklar dallar?ndan kopar?l?p bir cam kavanoz içinde saklanabilir. Kurutulan ?s?rgan otu yapraklar? ufaland?ktan sonra çay gibi demlenerek tüketilebilir.
Is?rgan Otu, kökünden ba?lamak üzere, kökü, yapraklar?, tohumlar? bile ?ifal? olan bir bitkidir. Egzema ve egzemaya e?lik eden ba? a?r?lar? ?s?rgan otu çay? ile iyile?tirililirler. Is?rgan otu, böbrek ve mesane ta?? olu?umuna kar?? da kullan?labilir.
Böbrek hastal?klar? ve zorlu ba? a?r?lar? genellikle bir arada görülürler. Egzemalar genellikle dahili bir nedene dayand?klar?ndan, onlar? içerden, kan temizleyici bitkilerle iyle?tirmek gerekebilir.
Is?rganotu, en ba?ta gelen kan temizleyici ve ayn? zamanda kan yapt?r?c? bir bitkidir. Böylece, pankreas üzerinde de çok olumlu etkileri oldu?u için, ?s?rganotu çay? ile kandaki ?eker düzeyi dü?ürülebilir.
?drar yollar? hastal?klar? ve iltihaplar?, da bitki çay? ile iyile?tirilebilirler. Ayn? zamanda da d??k?lama kolayl?klar? sa?lad???ndan, bir ilkbahar kürü için özellikle önerilir.
lkbaharda ve sonbaharda filizlendi?inde, onunla 4 haftal?k bir çay kürü yapmak önemlidir.
Sabahlar? aç karn?na, kahvalt?dan yar?m saat önce bir bardak ve gün boyunca 1-2 bardak çay? yudumlanarak içilebilir. Bu tür çay kürlerinden sonra ki?i kendini anlat?lamayacak kadar iyi hissedebilir. Ayr?ca bu çay?n lezzeti hiç de kötü de?ildir. Ama duyarl? ki?iler, ona biraz papatya veya nane ekleyerek, lezzetini ve kokusunu de?i?tirebilirler.
Is?rganotu, karaci?er ve safra kesesi hastal?klar?nda, dalak hastal?klar?nda, solunum sistemi balgamlanmas?nda, mide kramplar?nda ve ülserlerinde, ba??rsak ülserlerinde ve akci?er hastal?klar?nda öncelikle önerilir. De?erli etken maddeleri (Potasyum tuzlar?, organik asitler-formik asit, histamin, asetilkolin ve Vitamin C) alabilmek için, çay haz?rlan?rken, yapraklar yaln?zca ha?lan?r (kaynat?lmaz). Is?rganotu, koruyucu olarak da günde bir bardak içilebilir.

Mikroplu hastal?klarda ve mikrop salg?lanan hallerde de bitki çok iyi bir yard?mc?d?r. Belirli bir ya?tan sonra bedendeki demir miktar? azalmaya ba?lar. Bu nedenle, yorgunluk ve bitkinlik halleri görülür, ki?i ya?land???n? dü?ünmeye ba?lar ve verimlili?i giderek azal?r. I?te bu durumlarda, demir içerikli taze ?s?rgan otu ile çok olumlu sonuçlar al?nabilir.
Bir ?s?rgan otu küründen sonra, ki?i kendini çok k?sa bir süre içerisinde eskiye oranla çok daha rahat hisseder, enerji ve çal?sma gücü geri gelir, d?? görünüm olarak da belirgin bir düzelme ba?lar. Safrakesesi rahats?zl??? ve kans?zl?k durumlar?nda da bitki çay? fayda sa?layacakt?r. Ödemlerde, ?s?rganotu bedendeki fazla s?v?y? emerek büyük yararlar sa?lar. Kan yapt?r?c? özelli?i sayesinde, kans?zl?k solgunluklar?nda, alyuvarlar eksikli?inde, anemi de yard?mc? olur. Herhangi bir alerji rahats?zl??? çekenler (bahar nezlesi dahil) uzun bir süre ?s?rganotu çay? içebilirler. Bitki, so?uk alg?nl???na yatk?nl??? önler, romatizma ve gut hastal?klar?nda yard?mc? olur.

Bu kadar çok faydas? olan bir bitkinin çorbas?n? veya yeme?ini yap?p sevdiklerimize yedirmek ?art oldu.

Is?rgan Çorbas? ?çin Malzemeler:

  • 1 demet ?s?rgan,
  • 2 çorba ka???? un,
  • 1 çorba ka???? tereya??,
  • 1 su barda?? et suyu,
  • 2 çorba ka???? krema,
  • 2 su barda?? süt,
  • Tuz,
  • Su.

Is?rgan Çorbas? Nas?l Yap?l?r

Is?rganlar? y?kay?p ha?layal?m.
Ha?lad???m?z ?s?rganlar? robota koyup püre haline getirelim.
Ba?ka bir tencerede un ve tereya??n? kavural?m.
Üzerine et suyunu ve suyu koyal?m.
Kaynamaya yak?n ?s?rganlar?m?z?, sütümüzü ve 2 çorba ka???? kremam?z? üzerine koyal?m.
Son olarak tuzumuzu ilave edip pi?irmeye devam edelim. Afiyet olsun.
Not: Krema kullanmadan da çok güzel oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir