Hz. ÖMER TÜRBE VE MESCİDİ

Home » Gezilecek Yerler » Hz. ÖMER TÜRBE VE MESCİDİ

K?br?s’taki önemli ziyaret ve adak yerlerinden bir tanesi Hz. Ömer Türbesi’dir. Yap?, Girne’nin yakla??k 4 km do?usundaki Çatalköy’ün k?y? ?eridinde bulunmaktad?r. Hz. Ömer Türbesi’nde adlar? bilinmeyen 7 ?slam mücahidinin türbesi bulunmaktad?r. Türbeler Muaviye ordusu komutanlar?ndan Ömer ile alt? arkada??na aittir. Bunlar, ?imdiki türbenin yan?nda ?ehit oldular (M.S. 647). Cesetleri buradaki bir ma?araya gömüldü. Baz? söylentilere göre türbedeki yedi mezar?n K?br?s’ta ?slamiyet’i peki?tirmek için “Makam Türbesi” olarak yap?ld??? do?rultusundad?r. Baz? söylentilere göre ise de Osmanl?lar?n K?br?s’? fethi üzerine ma?aradaki ceset kal?nt?lar? ç?kar?larak bugünkü yerlerine defnedilmi?lerdir. Daha sonra buraya bu türbe ile mescit yap?lm??t?r. Bu nedenle türbeye Hz. Ömer ad? verilmi?tir. Hz. Ömer Türbesi, 1963 Rum sald?r?lar?ndan sonra i?gal edilerek talan edilmi?ti. Daha sonra askeri bölge ilan edilerek Türk’lerin türbeyi ziyaretleri yasaklanm??t?. Rumlar taraf?ndan birkaç kez tahrip edilen ve 1974 y?l?nda y?ld?r?m isabetiyle zarar gören yap?, 1978 y?l?nda bilinçsizce onar?m sonucu özelli?ini k?smen de olsa yitirmi?tir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir