http://www.herseyhakkinda.net/sivrisinekler-insani-neden-sokar/

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » İlginç Bilgiler » http://www.herseyhakkinda.net/sivrisinekler-insani-neden-sokar/

sivrisinek-neden-?s?r?r

Dünyada yakla??k üç bin sivrisinek türü oldu?u bilinmektedir. Bunlar?n ço?u insana sald?rmaz. Zaten aksi olsayd? dünyan?n her yerinde bulunabilen bu yarat?klar ormanda, da?da, insan bulunmayan yerlerde ya?amlar?n? idame ettiremezlerdi.

?nsanlar?n kanlar?n? emerek ya?ayan sivrisinek türlerinin yaln?z di?ileri kan emer. Di?iler de insanlar?n kanlar?n? kendi yumurtalar?n? üretebilmek için protein sa?layabilmek amac?yla emerler. Birçok cinste di?i sivrisinekler en az?ndan ilk yumurtalar?n? kana ihtiyaç duymadan üretebilirler, fakat sonraki yumurtalar? için kana ihtiyaçlar? vard?r. Bulabildikleri her canl?n?n kan?n? emerler, hatta deniz yüzeyine gelen bal?klar bile ellerinden kurtulamaz.
Erkekler çiçek özleri ile beslenirler. Yumurta üretme gibi bir dertleri olmad???ndan insanlar? sokmazlar.

Di?i sivrisinekler avlar?n?n yerlerini duyargalar? ve üç çift bacaklar?ndaki al?c?larla bulurlar. Al?c?lar ile nem, ter ve ?s? özelliklerini saptarlar. Sivrisine?in duyargalar? bir santigrad?n binde biri kadar s?cakl?k de?i?imlerini alg?layabilecek kadar hassast?r.

Di?i sivrisinekler insan?n nefes verirken ç?kard??? karbondioksit bulutu içinde, ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri de?erlendirirler, av?n yararl? olaca??na karar verirlerse eyleme geçerler. Baz?lar?n?n ‘sivrisinek bana dokunmaz’ demelerinin esas nedeni ter ve nefes kokular?n?n, sivrisinek için cazip ve özendirici olmamas?d?r.

Sivrisinek san?ld??? gibi içi delik ve sivri uçlu bir boruyu deriye sokarak kan? emmez. Sivrisinekte a?z?n alt?ndaki kesede iki tüp, iki de ne?ter olarak kulland??? testere a??zl? b?çak vard?r. Önce b?çaklarla deride delik açar, sonra tüplerden biri ile tükürüklerini bu deli?in içine ak?t?r.

Bu tükürük insan kan?n?n p?ht?la?mas?n? önler, böylece ikinci tüpü sokarak, s?v? kan? size fark ettirmeden kolayca emer. E?er bir dakika içinde hala fark etmediyseniz, deposu kan?n?zla dolu olarak, kafay? bulmu? ?ekilde derinizden ayr?l?r.

Sivrisinekleri tahrik eden ?ey nefesinizdeki karbondioksit oran? ile derinizdeki ?s? ve nem oran? oldu?undan, özellikle geceleri sivrisinek hücumlar?n? geçi?tirebilmek için, çok s?k nefes al??veri?i gerektirecek fiziksel hareketler yapmaman?z, teninizi serin ve kuru tutman?z gerekti?ini unutmay?n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir