Her 100 kadından 3’ü erken menopoza giriyor

Home » Dünya Mutfağı » Her 100 kadından 3’ü erken menopoza giriyor

menopoz-120156mc

Dünyada her 100 kad?ndan 3’ü erken menopoza giriyor. Erken menopoz rahim kanseri gibi birçok hastal??a da davetiye ç?karabiliyor. Zaman?ndan önce menopoza girmenin ciddi sa?l?k sorunlar?na yol açabildi?ini dile getiren Anadolu Sa?l?k Merkezi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Operatör Doktor Nuri Ceydeli, “Kad?n?n ya?am?nda bir dönüm noktas? olan menopoza haz?rl?kl? olmak ve yarataca?? zorlu etkileri önlemler alarak azaltmak gerekir” dedi. Ceydeli, erken menopozun 15-29 ya?lar?ndaki 1000 kad?ndan birinde, 30-39 ya?lar?ndaki 100 kad?ndan birinde görüldü?ünü söyledi.

Genetik yap? ve ya?am tarz? menopoz ya??n? etkiliyor
Psikolojik de?i?iklikler, uykusuzluk, ani terlemeler, odaklanamama ya da agresif tav?rlar erken menopozun en dikkat çekici belirtileri oluyor. ?yi bir analizle kolayca anla??labilen erken menopozu etkileyen faktörler aras?nda ailedeki anne ya da ablan?n menopoza girdikleri ya??n önem ta??d???n? belirten Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Erken menopozda genetik yap? daha etkili olsa da beslenme, ya?am ?ekli ya da stres gibi faktörler de menopoza girme ya??n? etkiliyor. Ara?t?rmalar; erken menopoza girme sebebinin yüzde 60′?n?n genetik oldu?una i?aret etse de ya?am tarz?, beslenme ve stres gibi faktörler de erken menopozda son derece etkili oluyor. Erken menopozu etkileyen bir di?er faktör ise co?rafya olabiliyor. Uzakdo?ulu kad?nlar?n daha geç ya?larda veya biraz daha az semptomlarla menopoza giriyor. Bunun nedeni beslenme tarzlar?na (soya proteini tüketimi çok fazla), refah düzeyi ve stresin az olmas?d?r” dedi.

14713338200-92384500

Check-up ile birçok hastal???n erken te?hisi mümkün
Ailesinde erken menopoz ya?ayan herkesin gerekli t?bbi kontrolleri aksatt?rmadan yapt?rmas?n? öneren Op. Dr. Nuri Ceydeli, erken menopoz belirtilerinden biri olan adet düzensizliklerinde de uzmana dan???lmas? gerekti?ine dikkat çekiyor. Ceydeli, “Adet düzensizli?i gibi bir durumda altta yatan nedenlerin baz? tetkikler arac?l???yla sorgulanmas? gerekir. Genetik ve di?er faktörler d???nda hastaya t?bbi gereklilikten dolay? yap?lan baz? cerrahi operasyonlar, kemoterapi ya da radyoterapi tedavileri de erken menopoza neden olabilir” dedi. Menopoz Check-up uygulamas?n?n menopoza girmi? ve girecek olan kad?nlara gerçekle?tirilebildi?ini ifade eden Ceydeli, Menopoz Check-up ile kad?nlar?n bu süreci daha sa?l?kl? bir ?ekilde geçirmesinin, jinekolojik hastal?klar?n erken tan?s? ve tedavisinin, meme sa?l???n?n korunmas?n?n, kemik erimesinin, ate? basmas?, sinirlilik ve uykusuzluk gibi genel sa?l?k sorunlar?n?n giderilmesinin amaçland???n? belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir