HAYDAR PAŞA CAMİSİ(St Catherine Kilisesi)

Home » Gezilecek Yerler » HAYDAR PAŞA CAMİSİ(St Catherine Kilisesi)

XIV. yüzy?lda Lüzinyan’lar taraf?ndan gotik tarzda yap?lm?? olan bir kilisedir. Kiliseye d??tan bak?ld??? zaman mimarinin en göze çarpan yan? duvar?n içine çekilmi? olan ve yukar? do?ru daralan ayaklard?r. Bu ayaklar?n aras?na dar ve uzun pencereler yerle?tirilmi?tir. Kilisenin üç giri?i bulunmaktad?r. Güney kap?s?n?n ince bir ta? i?çili?i vard?r. Kap? sövesinin (kasas?n?n) üstünde üç tane Lüzinyan armas?n?n kabartmas? vard?r. Bat? kap?s? bu kap?dan biraz daha büyük olup, mimarisi ayn?d?r. Kuzey giri?i öteki giri?lerden daha sadedir. Bat? ve Kuzey kap?lar?nda ejderha kabartmalar? vard?r. K?br?s 1571 y?l?nda Osmanl?lar?n eline geçtikten sonra yap?ya, minare ve minber (mimber) eklenerek camiye çevrildi ve yap?n?n ad? Haydar Pa?a Camisi olarak de?i?tirildi. Lefko?a’da St. Sophia Katedrali’nden sonra (Selimiye Camisi), sanat aç?s?ndan tarihi de?ere haiz ikinci bir yap?t olarak St. Catherina Kilisesi (Haydar Pa?a Camii) gösterilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir