Güneşin zararlarına karşı önleminizi alın

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Güneşin zararlarına karşı önleminizi alın

güne?lenmek

S?caklar?n iyice bast?rd??? ?u günlerde hemen herkes tatile gidip iyice bronzla?ma hayali kuruyor. Ama dikkat! Güzel bir tene sahip olmak için u?ra??rken, güne?in zararl? etkilerine kar?? sava?may? da unutmamal?

Yaz?n bronz bir tene sahip olmak için saatlerce güne? alt?nda yatmaya çekinmiyoruz. Ama güne?in cilt kanserine davetiye ç?kard???n? ve bu kanser türünün kad?nlar aras?nda h?zla yay?ld???n? unutmamak gerekiyor. Cosmopolitan dergisi, daha kaliteli ve sa?l?kl? bir bronzlu?a kavu?man?n yollar?n? ara?t?rd?…
Ya??m 30’un alt?nda, cilt kanseri endi?esi ta??mal? m?y?m? Güne? hasar?n?n yüzde 80’i, 18 ya??n?zdan önceki dönemde gerçekle?iyor. E?er çocuklu?unuzdan beri vücudunuzda güne? yan??? sonras?nda su toplayan bölgeler olduysa, cilt kanseri riskiniz yüksek olabilir.

Güne? koruyucu ürün aç?ld?ktan sonra ne kadar kullan?lmal?? Bir önceki yazdan kalan yar?m ?i?e güne? ürününü atmaya genelde k?yamay?z. Fakat bu tarz ürünler aç?ld?ktan sonra birkaç ay içerisinde özelliklerini yitiriyorlar. Dolay?s?yla kullanman?z?n da pek bir anlam? kalm?yor.

B?R ÇAY KA?I?I!
Organik güne? koruyucu kullanman?n avantajlar? nelerdir? Organik güne? koruyucular?n?n içeri?inde bulunan çinko ve titanyumdioksit, cildin yüzeyine yerle?erek güne? ???nlar?n? yans?t?r fakat epidermise kadar emilemez. Bu sayede hassas cilt yap?s?na sahip ki?ilerde bile alerjik reaksiyonlara neden olmayan organik güne? koruyucular?, k?zarma ve ka??nt?lardan yak?nanlar taraf?ndan da tercih ediliyor.

Güne?lenmeye ç?kmadan önce ne kadar güne? koruyucu kullanmal?y?m? Yüzünüze, boynunuza ve kollar?n?za yar?m?ar çay ka????; gö?üs, kar?n, s?rt ve bacaklara ise birer çay ka???? kadar güne? koruyucu uygulaman?z yeterli olacak. Tabii suya girip ç?kt?ktan sonra i?lemi yenilemeyi asla unutmay?n.
Güne? sonras? ürünler gerekli mi? Hem de hayati düzeyde gerekli. Özellikle de aloe, E, C vitamini gibi antioksidanlar ve beta-karoten gibi karotenoidler bar?nd?ran ürünler tercih etmelisiniz.

EN AZ 30 FAKTÖRLÜ ÜRÜN KULLANIN!
Güne? koruyucu sat?n al?rken nelere dikkat etmeliyim? Muhakkak geni? spektrumlu, UVA ve UVB ???nlar?na kar?? koruyacak bir ürün tercih edin. Suya dayan?kl?, alerji yapmayan, gözenekleri t?kamayan 30 koruma faktörlü güne? kremleri, cilt kanserine kar?? silahlanman?z anlam?na gelecek.

YANI?A KAR?I BUZ KOMPRES?
Güne? ???nlar? saçlar için de zararl? m?d?r?
Güne? hasarlar?; kuruyan, y?pranan, elektriklenen ve rengi solmu? saçlar? da beraberinde getirir. Saç telleri güne?e kar?? oldukça hassast?r ve bu nedenle muhakkak bir güne? ürünüyle korunmalar? gerekir. Bunu da UVA ve UVB korumal? bir güne? koruyucu saç ürünü ve s?k örülmü? bir ?apka ile ba?arabilirsiniz.

Güne? yan?klar?n? nas?l giderebilirim?
Zarar gören bölgelere so?uk bir du? ya da buzla kompres yaparak anl?k müdahalelerde bulunabilirsiniz. E?er su toplamas? olursa, güne? sonras? bir losyonla yanma hissini birazc?k da olsa yat??t?rabilir, güne? yan??? olan bölgeyi bolca nemlendirdikten sonra a?r? kesici bir ilaç alabilirsiniz. Yan?k ?iddetliyse hemen bir dermatologdan yard?m al?n.

Güne? ürünleri ciltte hassasiyete neden olur mu?
Ara?t?rmalar; akne ilaçlar?n?n, antibakteriyel ve antifungal kremlerin baz? güne? ürünleriyle birlikte kullan?ld???nda alerjik reaksiyonlara neden oldu?unu gösteriyor. O nedenle dikkatli olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir