Günde 500 Kalori Yakmanın Yolları

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Günde 500 Kalori Yakmanın Yolları

diyet-3

Hepimizin bildi?i gibi kilo vermenin yolu inatç? ya?lardan geçiyor. Onlardan kurtulmay? ba?aramad???m?z sürece kilo vermek de hayal oluyor… Bu durum sizi sürekli ve bilinçsizce diyet yapmaya zorlayarak sa?l???n?z? olumsuz yönde etkiliyor. Ancak herhangi bir diyet yapman?za gerek kalmadan da günde 500 kalori yakabilirsiniz. Uzun süredir vermeyi istedi?iniz fazla kilolardan yemek ve hareket al??kanl?klar?n?z? de?i?tirerek kurtulman?z mümkün. ??te daha sa?l?kl?, enerjik ve fit bir vücut için izlemeniz gereken 10 yol…

DAHA KÜÇÜK TABAKLAR
Kilonuzu bilerek, metabolizma yap?n?z? göz önünde bulundurarak neyi ne kadar yemeniz gerekti?inizi bilmeniz çok önemli. E?er ki her ö?ünde fazladan besin tüketiyor ve bu durumdan ?ikayetçi oluyorsan?z daha küçük tabaklardan yemenizi öneririz. Ne kadar büyük tabak kullan?rsan?z, taba?? a?z?na kadar doldurmak için elinizin ayar? da ?a?acakt?r. Siz siz olun, küçük tabaklar? tercih edin ve kalorilere meydan okuyun!

ÜÇ BÜYÜK TUZAK
Beslenmesine dikkat eden, kilo vermeye çal??an ki?ilerden ?u cümleyi sürekli duydu?unuzu varsay?yoruz: “?eker, un ve tuzdan uzak duruyorum!…’’ Halk aras?nda üç beyaz olarak da bilinen, metabolizmay? ve vücut sa?l???n? olumsuz yönde etkileyen ?eker, un ve tuzu hayat?n?zdan tamamen ç?kararak fazla kalorileri de bir kenara b?rakm?? olursunuz. Kalorilerden uzak durman?n yan? s?ra dengeli ve sa?l?kl? beslenme için uzak durulmas? gereken bu üç dü?man; kalp ve böbrek sa?l???n?z? tehlikeye att??? gibi, obezite, diyabet ve tansiyon gibi rahats?zl?klara davetiye ç?kar?yor. Un, tuz ve ?ekeri hayat?n?zdan bir anda ç?karam?yorsan?z, giderek azaltmay? deneyin. Bir süre sonra de?i?ime al??acak, yemek istemeyeceksiniz bile.

HAREKETE GEÇ?N
Sa?l?kl? bir yap?ya sahip olmak için beslenmeniz kadar ne kadar hareket etti?iniz de çok önemli. Ü?engeçli?inizi bir kenara b?rak?p, mümkün oldu?unca tüm i?lerinizi “tabana kuvvet” diyerek halletmeniz sizin yarar?n?za olacak. Herhangi önemli bir sakatl???n?z ya da rahats?zl???n?z olmad??? sürece asansör yerine merdiven kullan?n. Yak?n mesafelerde otomobil ya da toplu ta??ma tercih etmeyin ve yürüyün. Telefon görü?melerinizi oturarak de?il yürüyerek yap?n. Bunlar?n hiçbirini çok h?zl? tempolarda uygulamak zorunda de?ilsiniz. Sadece s?k s?k yürüyün ve bir yerde saatlerce oturmamaya çal???n. Gün içinde hareket ederek yakt???n?z 350 kaloriye ek olarak biraz daha fazla hareket ederek bu rakam? 500’e ç?karmak elinizde!

diyet-4

GAZLI ?ÇECEKLERE HAYIR
En sevdi?iniz yeme?i yerken yan?nda so?uk ve gazl? bir içece?in size nas?l bir keyif verdi?ini biliyoruz. Ama bu gazl? içecekler içeri?indeki ?eker, fosforik asit, aspartam ve kafein gibi bile?enlerle metabolizman?za zarar verdi?i gibi rafine ?eker sebebiyle kalori miktar?nda da art?? gösteriyor. Gazl? içecekleri zihninizden ç?kararak, varl???n? unutup sadece su tüketmenizde yarar var.

TATLI YER?NE MEYVE
Birço?umuz her ne kadar sa?l?kl? ve temiz beslenmeye çal??sak da tatl?ya olan tutkumuza bazen kar?? koyam?yoruz. Unutmamak gerekir ki asl?nda o çok masum ve sempatik gözüken tatl?lar?n içinde koca bir kalori dünyas? var. Un, ?eker, tatland?r?c?lar ve ?uruplar tatl?y? oldu?undan daha da kalorili hale getiriyor, böylece tüketti?iniz her “fit” olmayan tatl?da kilo al?yorsunuz. Tatl? krizinize kar?? gelmek için ba?ka alternatiflerinizin de oldu?unu hat?rlay?n. Mesela bir muz ya da bir elma, belki birkaç adet çilek… Meyvelerde bulunan ?eker ve kalorinin yedi?iniz tatl?lardakiyle ayn? olmad???n? belirtmek isteriz. Ama yine de her ?eyin fazlas? zarar mant???ndan yola ç?karak, meyve tüketimini de abart?ya kaçmadan yap?n.

KURUYEM?? YASA?I
Kuruyemi?ler, diyet listeleri uygulayanlar?n ya da sa?l?kl? ?ekilde enerji almak isteyenlerin en çok tüketti?i besinlerden. Her ne kadar iyi bir enerji kayna?? olsa da özellikle kavrulmu? yemi?lerden uzak durman?z gerekiyor. ??lenmemi? ve kavrulmam?? kuruyemi?leri tercih ederek kalori al?m?n? daha aza indirmeniz mümkün. Burada dikkat etmeniz gereken di?er bir nokta ise kuruyemi?i gece ve ara ö?ünlerin d???nda yememeniz. Gece ald???n?z her besin, size kalori ve ya? olarak geri döner.

M?DEN?Z? D?NLEY?N
Ne yaz?k ki bilinçsiz ve dengesiz beslenen her ki?i için yemek yemek demek, sofradan t?ka basa, a?r?lar içinde ayr?lmak demek. Ama unutmay?n ki böyle bir zorunlulu?unuz yok. Çünkü fazladan yedi?iniz her besin size ekstra ve almaman?z gereken kaloriler olarak geri döner. Üstelik fazladan kalori ald???n?z gibi midenize de zarar vermi? olacaks?n?z. Spazm, kas?lma ya da kar?n a?r?s?yla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Yemek yerken bir yandan da midenizi ve vücudunuzun verdi?i tepkilere dikkat çekin. Çok yedi?inizde mideniz size sinyalleri zaten verir. Ona kulak vermedi?inizde ise mide rahats?zl?klar? ortaya ç?kar.

TELEV?ZYONDAN UZAK DURUN
Tüm gün i? için ko?turup durdunuz, çok yoruldunuz ve eve gidip ayaklar?n?z? uzat?p televizyonun kar??s?nda yay?lman?n hayalini kuruyorsunuz… Asl?nda ne kadar yorgun olursan?z olun yapman?z gereken yar?m saatlik bir egzersiz ya da aç?k havada yürüyü? olsa da bazen evde oturmak isteyebilirsiniz. Ama kumandan?n yan?na ba?ka faktörler eklemeyin! Televizyon izlerken gördü?ünüz yiyecek reklamlar? i?tah?n?z? kabart?yor olabilir. ?radenize sahip ç?k?n ve en az?ndan elinizi patlam?? m?s?r, cips, çikolata gibi sa?l?ks?z besinlere götürmeyin. ?radenize kar?? gelebildi?iniz anda kalorileri ba??n?zdan savm?? olacaks?n?z, bunu yapabilirsiniz!

Y?Y?N VE KALKIN
Gelenek ve göreneklerimiz gere?i sofra muhabbetlerini çok seviyoruz, bu bir gerçek. Tabaktaki yemek yenilip bitirilse bile, ortadan ufak ufak bir ?eyler at??t?rmaya bay?l?yoruz. Sizce de bu al??kanl??? biraz de?i?tirmenin zaman? gelmedi mi? Sofrada oturdu?unuz sürece t?ka basa doymu? bile olsan?z masan?n bir ucundan bir ucuna at??t?rmaya devam edeceksiniz. Bu kadardan bir ?ey olmaz deyip yeme?e devam edeceksiniz ve ekstra kalorileri bünyenize dahil etmi? olacaks?n?z. Siz en iyisi küçük taba??n?zdaki yeme?inizi bitirin ve sofradan ayr?lmaya bak?n.

KAÇ KALOR??
Sürekli kalorinizi dü?ünün demiyoruz. Ama tüketti?iniz ö?ünde ne kadar kalori oldu?unu bilmenizde de yarar var. Böylece yeme?i fazla kaç?rd???n?z zamanlarda telafi edebilece?iniz bir ortam olu?abilir. Ö?le yeme?inde fazla miktarda yediyseniz, kalorisini hesaplayarak ak?am yeme?inde daha uygun bir ö?ün tüketebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir