Gabbar Turşusu

Home » Portfolio » Gabbar Turşusu

Gabbar Tur?usu:

K?br?s Türkünün yabani bitkilerden, imal etti?i ikinci tur?u türü gappari veya baz? bölgelerde gabbar ad? verilen bitkidir. Pek çok bitkisel vitamin içeren bu bitki K?br?s’?n her yerinde ama özellikle k?raç bölgelerde yeti?ir. Kökleri çok derinlere gitti?i için çok uyun ömürlü olur Ancak topra??n üstündeki k?sm? her y?l kuruyup ortadan kalkar. Her y?l toprakla bir olan yerden her Nisan ay?nda yeni filizler ye?erir. Nisan ay?nda ye?eren gappari bitkisi A?ustos ay?na kadar taze filizler verme?e devam eder. A?ustos ay?nda kendine özgü çiçeklerini açar Ekim ve Kas?m aylar?nda kimilerinin hiyarc?k. kimilerinin karpuzcuk dedi?i tohum dolu meyvesi olu?ur.
Mevsimine göre gapparinin ye?il filizleri, çiçekleri veya meyvesi kesilir. Su dolu bir kaba konur. Suyun gapparileri örtmesi ?artt?. Suyun üstünde kalmamalar? için temiz bir ta?la bast?rmak gerekir.Su hergün de?i?tirilir. Bu i?lem yedi gün sürer. Yedi gün içinde bitkinin ac?l??? gider. O zaman da al?n?p kavanozlara konur. Bir kas?k tuz ve konanlar? örtecek kadar sirke konup s?k?ca kapat?l?r. Üç hafta (21 gün) sonra yenecek k?vama gelir. Y?l boyunca bozulmadan kullan?labilir. Üzerine karaya? dökülerek yenir.