Amberibulya(Pulya-Bağ Kuşu)Turşusu

Home » Portfolio » Amberibulya(Pulya-Bağ Kuşu)Turşusu

Amberibulya (Pulya-Ba? Ku?u) Tur?usu:

Bu ku?lar t?b?kla yakalan?r. (Böyle bir uygulamay? yapmaman?z tavsiye edilir. adres) ?ç organlar? ç?kar?lmaz. Bu ku?lar?n tur?uya konabilmesi için yaral? olmamalar? gerekir. Aksi takdirde tur?u bozulur. Ku?lar temizlendikten sonra çok az kaynat?l?r. Kurumas? için bir süre bekletilir. Ondan sonra sirkeye at?l?r. Bu ku?lar iç organlar? ile birlikte yenildi?inden dolay? K?br?s’ta kavga edenle veya ?akala?anlar “seni amberibulya gibi oldu?un gibi yerim” deyimini s?kça kullanmaktad?rlar. 1533 y?l?nda K?br?s’? ziyaret eden J. Lorke, Limasol’da Amberibulya tur?usu yap?ld???n? ve Venedik’e ihraç edildi?ini yazmaktad?r.