Alıç Macunu

Home » Portfolio » Alıç Macunu

Al?ç Macunu

K?br?s’ta do?al olarak yeti?en a?açlardan biri de al?ç a?ac?d?r. Tüm K?br?s’ta yayg?nd?r. Yapra??n? döken bir a?açt?r. Meyvesi çekirdekli, üslü etlidir. Olgunla?ma mevsimi Ekim-Kas?m aylar?d?r. Olgunla?t??? zaman rengi san olur. Baz? bölgelerde k?rm?z? olana da rastlan?r. Ama k?rm?z? renkli olan? pek yayg?n de?ildir. Tad? ek?imsi tatl?d?r.
Olgunla?an al?ç, meyveleri toplan?p temizlenir. Güzelce y?kan?r. Çekirdekleri ile birlikte pi?ene kadar kaynat?l?r. Sonra elle ezilip püre haline getirilir. Süzgeçten süzülür çekirdeklerle kabuklar ayr?l?r.
Alta süzülen pelte al?n?r ve bire bir ?eker konup iyice kar??t?r?l?r. Alt? saat bekletilir. Sonra k?s?k ate?e konur, k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. K?vam?, ka???a al?nd??? zaman akmayacak duruma gelmesi olarak kabul edilir. So?umaya b?rak?l?r. Sonra cam kavanozlara konup muhafaza edilir. Misafirlere ikram edildi?i gibi, sabah kahvalt?lar?nda da kullan?l?r.