Ahtapot Turşusu

Home » Portfolio » Ahtapot Turşusu

Ahtabot Tur?usu:

Yakalanan ahtabotlar?n mürekkebi, a?z? ve iç organlar? ç?kart?l?r. Ahtabot bir ta? veya kaya üzerine en az k?rk defa vurularak ve ta? – kaya üzerinde o?u?turularak a?art?l?r. Bu i?lemden sonra ç?kan köpüklerin art?k ç?kmad??? ve yumu?ak etlerin sertle?ti?i görülür. Daha sonra suda iyice ha?land?ktan sonra suyunu süzüp kurutulur ve ku?ba?? kesilerek kavanoza yerle?tirilir. ?çerisine sarm?sak at?l?r. Üzerine de ald??? kadar sirke ve bunun da üzerine hava almamas? için zeytin ya?? dökülür. Zaman içerisinde bir tabaka olu?turan tur?unun bu tabakas?na da tur?unun anas? denir.