Gömülü köpek dişler ile ilgili bilmeniz gerekenler

Home » Dünya Mutfağı » Gömülü köpek dişler ile ilgili bilmeniz gerekenler

gorselimg_1662490037

?üphesiz tüm ebeveynler, çocuklar?n?n bak?ml? ve estetik di?lere sahip olabilmeleri için di? geli?imi konusunda pek çok ayr?nt?ya dikkat ediyor. Ancak anne babalar, çocuklar?n?n di? geli?imini ne kadar yak?ndan takip etseler de, yap?sal nedenlerden kaynaklanan birtak?m problemlerle kar??la?abiliyor. S?kl?kla rastlan?lan ve bir hayli korku ya?atan gömülü köpek di?ler ise bu problemlerin ba??nda geliyor. Ortodonti Uzman? Prof. Dr. Serdar Ü?ümez, ço?unlukla di? sürmesinde kendine yer bulamayarak di? etinde gömülü kalan köpek di?ler hakk?nda bilinmeyenleri anlatt?.

Köpek di?ler, di?erleri aras?nda sürmesini en geç tamamlayan ön di?lerdir. Bu di?lerin a??zdaki yerini almas? ise ortalama olarak 13 ya??n? bulur. Fakat bu di?ler, baz? durumlar sonucu çene kemi?i içerisinde gömülü ?ekilde kalabiliyor. Sürmesini tamamlayamayan köpek di?ler genel olarak damakta, seyrek olarak ise dudak taraf?na yak?n olarak konumlanabiliyor.

Çene darl??? di?lerin gömülü kalmas?na yol açabiliyor
A??z kö?elerinde konumlanan ve kesme, koparma i?lemlerinin yan? s?ra çene hareketlerine rehberlik etme özelli?i ta??yan köpek di?ler, ayn? zamanda sa?l?kl? ve estetik bir gülümsemenin de en önemli unsurlar?ndan biri. Bu di?ler, normal ?artlar alt?nda 12-13 ya? döneminde sürmesini tamamlar. Fakat vaktinden önce çekilen süt di?leri, çene darl???, kesici di?lerin köklerindeki baz? olu?um ve ?ekil bozukluklar?n?n yan? s?ra baz? kal?t?msal sebepler de köpek di?lerin dama?a do?ru ilerlemesine ve di? etinin içinde gömülü kalmas?na neden olabiliyor. Gömülü kalma durumu ise 20’lik di?lerden sonra en fazla bu köpek di?lerde meydana geliyor. Toplumda rastlanma s?kl??? ise %3’e kadar ç?kabiliyor.

Tedavi edilmeyen gömülü di?ler, kom?u di?lere zarar verebiliyor
Sürmesini tamamlayamayan ve gömülü kalan köpek di?ler, tedavi edilmeme durumunda ba?ta kesici ve küçük az? di?leri olmak üzere kom?u di?lerin köklerinin erimesine ve canl?l???n? yitirmesine yol açabiliyor. Bu gömülü di?ler ayr?ca, yer ald?klar? di? etinde kist olu?umuna da zemin haz?rlayabiliyor. ?lerleyen zamanlarda ise köpek di?in yerinde duran süt di?in dü?mesine, böylece ön di?lerin oldu?u bölgede ciddi estetik sorunlar?n olu?mas?na neden olabiliyor.

Gömülü di?lerin tan?s? için klinik muayene ?art
Köpek di?lerin sürme yönleriyle ilgili problemler ortodonti uzman? taraf?ndan klinik muayene ve röntgen de?erlendirmesiyle tespit edilebiliyor. Özellikle 13 ya??ndan itibaren süt köpek di?lerin hala dü?memi? olmas? ve elle muayene s?ras?nda belirgin bir sallanma göstermemesi, daimi köpek di?lerin gömülü kalmas?n? i?aret edebiliyor.

Erken te?his büyük önem ta??yor
Ortodonti uzman? tespit edilen sürme problemi için, daimi köpek di?lerin yönünü düzeltmek amac?yla süt köpek di?lerin erken çekimini ya da çene geni?letmesi yöntemini önerebilir. Ancak uygulanan bu yöntemler 11 ya??na kadar etkili oldu?undan erken te?his çok büyük önem ta??yor. Dolay?s?yla görünen bir problem olsun ya da olmas?n her çocu?un önce 7, daha sonra 11 ya?lar?nda bir ortodonti uzman? taraf?ndan muayene edilmesi gerekiyor. Erken dönemde yap?lacak küçük ama önleyici tedaviler, problemi tam olarak çözemese dahi gelecekteki tedavi sürecinin k?salmas?n?, maliyetinin de dü?mesini sa?layabiliyor.

Geciken tan?, tedavinin seyrini de?i?tirebiliyor
Te?hisin gecikti?i ve gömülü di?in yan etkilerinin ?iddetlendi?i durumlarda ise röntgen muayenesi ile köpek di?lerin pozisyonunu de?erlendirmek gerekir. Hastan?n di?er di?lerinin ve a?z?n kapan???n?n durumuna ba?l? olarak ço?u zaman küçük cerrahi müdahaleler ve ortodontik tel tedavisi uygulanabiliyor. Bu uygulamalar yard?m?yla gömülü köpek di?lerin sürmesi ve normal yerlerine al?nmas? sa?lanabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir